برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

dreamt

/ˈdremt/ /dremt/

خواب دیدن، درخواب دیدن

واژه dreamt در جمله های نمونه

1. i dreamt of angels knocking on a tavern door
خواب دیدم که ملائک در میخانه زدند

2. I slept, and dreamt that life was Beauty, I woke, and found that life was Duty.
[ترجمه ترگمان]خوابیدم و خواب دیدم که زندگی زیبایی است، بیدار شدم و فهمیدم که زندگی وظیفه است
[ترجمه گوگل]من خوابیدم، و خوابم زد که زندگی زیبایی بود، بیدار شدم، و متوجه شدم که زندگی وظیفه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I often dreamt about my hometown.
[ترجمه ترگمان]من اغلب در مورد شهر خودم فکر می‌کردم
[ترجمه گوگل]من اغلب در مورد زادگاه من خواب بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'd always dreamt of owning my own house, but I never thought it would come true.
[ترجمه ترگمان]من همیشه رویای داشتن خانه خودم را در خواب می‌دیدم، اما هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این حقیقت داشته باشد
[ترجمه گوگل]من همیشه از خانه خود خوشم آمد اما هرگز تصور نکردم که چنین اتفاقی بیفتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She dreamt of future glory as an Olympic champion.
...

معنی کلمه dreamt به انگلیسی

dreamt
• dreamt is a past tense and past participle of dream.

dreamt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما ناصری مقدم
رویای چیزی را در سر خود پروراندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dreamt

کلمه : dreamt
املای فارسی : دریمت
اشتباه تایپی : یقثشئف
عکس dreamt : در گوگل

آیا معنی dreamt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )