برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1429 100 1

dream up

/ˈdriːmˈəp/ /driːmʌp/

معنی: جعل کردن، از خود در آوردن، بطور واهی چیزی را ساختن
معانی دیگر: (عامیانه) در سر پروراندن، خیال پردازی کردن، خواب چیزی را دیدن

واژه dream up در جمله های نمونه

1. He would never dream up a desperate scheme like that on his own.
[ترجمه ترگمان]هرگز چنین نقشه‌ای نکشیده بود
[ترجمه گوگل]او هرگز یک طرح ناامید کننده مانند آن را به خود نخواهد فهمید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Trust you to dream up a crazy idea like this!
[ترجمه ترگمان]! به تو اعتماد کن که همچین فکری احمقانه ای بکنی
[ترجمه گوگل]به شما اعتماد کنید تا یک ایده دیوانه مانند این ایجاد کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Trust you to dream up a crazy scheme like this!
[ترجمه ترگمان]! به تو اعتماد کن که رویای احمقانه ای مثل این داشته باشی
[ترجمه گوگل]به شما اعتماد کنید تا روی یک طرح دیوانه مثل این بنویسید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. How can anyone dream up a handicap system whereby my handicap can go up because somebody else scored a net 65?
[ترجمه ترگمان]چطور کسی می‌تواند یک سیستم معلولیت را پیدا کند که در آن معلولیت من می‌تواند بالا برود چون یک نفر دیگر یک تور ۶۵ ساله را به ثمر رساند؟
[ترجمه گوگل]چگونه کسی می توا ...

مترادف dream up

جعل کردن (فعل)
forge , feign , counterfeit , make up , mint , manufacture , invent , concoct , dream up
از خود در آوردن (فعل)
invent , dream up , excogitate , fabricate
بطور واهی چیزی را ساختن (فعل)
dream up

معنی کلمه dream up به انگلیسی

dream up
• think up, conceive, invent, devise, imagine, picture, envisage

dream up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
رویا پردازی کردن
Saeed
اختراع کردن
Payam
(فکر، نقشه ، ایده) به سر کسی زدن.
(فکر ، نقشه ، ایده) به ذهن کسی رسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dream up
کلمه : dream up
املای فارسی : دریم آاپ
اشتباه تایپی : یقثشئ عح
عکس dream up : در گوگل

آیا معنی dream up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )