برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1352 100 1

draw a conclusion


نتیجه گیری کردن

واژه draw a conclusion در جمله های نمونه

1. If we can draw a conclusion here it would be simply that Ishmael went to sea to find his place among men.
[ترجمه ترگمان]اگر بتوانیم در اینجا نتیجه‌گیری کنیم، فقط این است که اسماعیل به دریا رفت تا جای خود را در میان آدمیان پیدا کند
[ترجمه گوگل]اگر ما بتوانیم نتیجه بگیریم، این فقط به این معنا است که اسماعیل به دریا می رود تا جای خود را در بین مردم پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finally, we can draw a conclusion after compared the experiment value and fitting value that the fitting value of experience formula and experiment data inosculate well, the error is about 2%.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، ما می‌توانیم بعد از مقایسه ارزش آزمایش و ارزش مناسب که مقدار مناسب فرمول تجربه و داده‌های آزمایش inosculate خوب است، نتیجه‌گیری کنیم، خطای حدود ۲ % است
[ترجمه گوگل]در نهایت، پس از مقایسه مقدار آزمایشی و مقدار اتصالی که مقادیر مناسب فرمول تجربی و داده های آزمایشی به درستی محاسبه شده است، می توان نتیجه گرفت، خطا حدود 2٪ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the end draw a Conclusion and a Prospect.
[ترجمه ترگمان]در پایان، یک نتیجه‌گیری و یک خیابان … را ترسیم کنید
[ترجمه گوگل]در انتها یک نتیجه گیری و یک چشم انداز را بیاموزید
[ترجمه شما] ...

معنی draw a conclusion در دیکشنری تخصصی

draw a conclusion
[ریاضیات] نتیجه گرفتن

معنی کلمه draw a conclusion به انگلیسی

draw a conclusion
• reach an outcome, conclude

draw a conclusion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
نتیجه ای حاصل کردن، بر اساس داشته ها به نتیجه ای رسیدن
🐾 مهدی صباغ
Sum up
In everyday English, people usually say reach a conclusion or come to a conclusion.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی draw a conclusion
کلمه : draw a conclusion
املای فارسی : درو ا کانکلوشن
اشتباه تایپی : یقشص ش زخدزمعسهخد
عکس draw a conclusion : در گوگل

آیا معنی draw a conclusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )