برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

downright

/ˈdaʊnˌraɪt/ /ˈdaʊnraɪt/

معنی: راست، مطلق، خالص، رک، محض، صرفا
معانی دیگر: کاملا، کلا، تماما، به تمام معنا، سراپا، یکسره، روراست، بی شیله و پیله، درست، جانانه، (قدیمی) عمود، راست و سرازیر، ساده

واژه downright در جمله های نمونه

1. a downright answer
پاسخ روراست

2. a downright insult
توهین محض

3. a downright liar
یک دروغگوی تمام عیار

4. i was downright ashamed of the way she acted
از طرز رفتار او کاملا خجل بودم.

5. the sunset was downright lovely
غروب آفتاب واقعا زیبا بود.

6. he was kind but too downright
او مهربان ولی خیلی رک بود.

7. Some of these statements are misleading and some downright mendacious.
[ترجمه ترگمان]برخی از این بیانیه‌ها گمراه‌کننده و برخی mendacious هستند
[ترجمه گوگل]برخی از این اظهارات گمراه کننده هستند و برخی از آنها به طور مرتب دروغ می گویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The man was downright rude to us.
[ترجمه ترگمان]این مرد حسابی نسبت به ما خشن شده بود
[ترجمه گوگل]این مرد کاملا بی ادب به ما بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He was downright rude to me.
...

مترادف downright

راست (صفت)
aboveboard , right , upright , truthful , straight , true , sheer , direct , downright , candid , straightforward , erect
مطلق (صفت)
abstract , absolute , utter , sheer , total , full , independent , unconditional , unconditioned , slick , unlimited , categorical , implicit , downright , arbitrary , despotic , categoric , unrestrained , plenipotentiary , thetic , thetical
خالص (صفت)
absolute , sheer , net , pure , genuine , solid , sincere , downright , heartfelt , veridical , virginal , unmixed , simon-pure , unalloyed , unadulterated
رک (صفت)
straight , frank , downright , stark , straightforward , blunt , outspoken , forthright , point-blank , straight-out
محض (صفت)
sheer , pure , strict , only , downright , mere
صرفا (قید)
alone , only , downright

معنی کلمه downright به انگلیسی

downright
• straightforward, direct; absolute
• straightforwardly, directly; absolutely
• you use downright to emphasize that something is bad or unpleasant.
downright nonsense
• absolute senselessness, complete foolishness

downright را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم مختارزاد
used as a way of emphasizing sth is untrue and unpleasant
ناخوشایند
Figure
۱- بسیار، کاملا، خیلی، out and out , with no question, to an extreme degree
, thoroughly, extremely
Downright rude
۲- (خیلی) رک، so direct/straitforward as to be blunt
Dark Light
محض.مطلق
Downright=utter=absolute
رک
Straightforward=frank=honest
Straightforward : سرراست-صادقانه-قابل درک-صریح
Downright madness : خریت محض
Utter nonsense : کسشر محض
Absolute silence : سکوت محض
Absolute ownership : مالکیت مطلق
Absolute zero : صفر مطلق

Absolute : مطلق-محض-خالص
Absoluteness : قطعیت-تمامیت-خلوص-تمام عیاری
Utter : بر زبان آوردن-ادا کردن/محض-مطلق-کامل-اعلا
Utterly : کاملا-تماما-سراسراً
Zephyr
رُک به لحاظ منفی
Farhood
محض

That's a downright lie!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی downright

کلمه : downright
املای فارسی : دونریقت
اشتباه تایپی : یخصدقهلاف
عکس downright : در گوگل

آیا معنی downright مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )