برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1432 100 1

down at heel


1- دارای کفشی که پاشنه اش نیاز به تعمیر دارد 2- کهنه، زهوار دررفته، قراضه، مندرس، فقیرانه

واژه down at heel در جمله های نمونه

1. The town has become very down at heel.
[ترجمه ترگمان]شهر به پاشنه پا تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]شهر بسیار پاشنه پا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His boots were patched down at heel.
[ترجمه ترگمان]پوتین‌هایش روی پاشنه ساییده شده‌بود
[ترجمه گوگل]چکمه های او در پاشنه پاچه گذاشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's always so down at heel; is he hard up or just slovenly?
[ترجمه ترگمان]همیشه این قدر پایین است؛ حالش خوب است یا فقط نامرتب است؟
[ترجمه گوگل]او همیشه در پاشنه پا پایین است آیا او سخت است یا فقط نادانسته است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My shoes are down at heel; I must have them repaired.
[ترجمه ترگمان]کفش من پایین است، باید آن‌ها را تعمیر کنم
[ترجمه گوگل]کفش های من در پاشنه بلند است من باید آنها را تعمیر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه down at heel به انگلیسی

down at heel
• badly dressed due to lack of money; shabbily dressed ; wearing old clothes or ragged clothes due to lack of money; dilapidated; of run-down look
• someone or something that is down at heel looks in bad condition, because of lack of money.

down at heel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
ژنده و مندرس
She had a decidedly down-at-heel appearance.
He worked in a down-at-heel caf�.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی down at heel
کلمه : down at heel
املای فارسی : دون آات هیل
اشتباه تایپی : یخصد شف اثثم
عکس down at heel : در گوگل

آیا معنی down at heel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )