برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1406 100 1

dogged

/ˈdɒɡd/ /dɒɡd/

معنی: ترشرو، یک دنده، سخت، سر سخت، لجوج
معانی دیگر: سرسختانه، لجوجانه، سمج

واژه dogged در جمله های نمونه

1. dogged determination
تصمیم خلل ناپذیر

2. dogged effort
کوشش مصرانه

3. she dogged akbar agha until he gave in and married her
آن قدر دنبال اکبر آقا را گرفت تا بالاخره اکبرآقا تسلیم شد و با او ازدواج کرد.

4. he was dogged by financial worries
نگرانی‌های مالی خر او را گرفته بود.

5. It is dogged (that) does it.
[ترجمه ترگمان]آن را dogged (که)این کار را می‌کند
[ترجمه گوگل]این سرسخت است (آن) آن را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Her ambition and dogged determination ensured that she rose to the top of her profession.
[ترجمه ترگمان]جاه‌طلبی و عزم جزم او تضمین می‌کرد که او به بالاترین حد حرفه خود رسیده باشد
[ترجمه گوگل]جاه طلبی و رضایت زناشوئی او اطمینان داد که او به بالاترین مقام حرفه اش برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It is dogged does it. All day, but careless man.
[ترجمه ترگمان]این کار او را تعقیب می‌کند تمام روز، اما آدم بی‌احتیاط
[ترجمه گوگل]این بهانه است ...

مترادف dogged

ترشرو (صفت)
acid , vinegary , angry , grumpy , moody , morose , sullen , petulant , crabbed , dogged , gloomy , sulky , ill-humored , chuffy , rusty , mulish , gruff , huffy , humpy , pettish , huffish , ill-humoured , ill-natured , snuffy , vinegarish
یک دنده (صفت)
adamant , dogged , obstinate
سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
سر سخت (صفت)
headstrong , dogged , obstinate , tough , tenacious , vivid , vivacious , stubborn , recalcitrant , hardy , enduring , bull-headed , pigheaded , froward , die-hard , refractory , hard-bitten , hard-fought , incompliant , nine-lived , renitent , self-opinionated , stiff-necked , subsistent
لجوج (صفت)
persistent , opinionated , dogged , obstinate , set , stubborn , stuffy , intractable , obstreperous , pertinacious , mulish , obdurate , dour , irrefragable , waspish

معنی عبارات مرتبط با dogged به فارسی

معنی کلمه dogged به انگلیسی

dogged
• determined, tenacious, persevering
• dogged means showing determination to continue with something, even if it is very difficult.

dogged را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
راسخ، مصرانه
Figure
کله شق
Stubborn, determined, one who doesn't give up easily , stubbornly unyielding/tenacious
her dogged dedication to investigative reporting

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dogged
کلمه : dogged
املای فارسی : دگگد
اشتباه تایپی : یخللثی
عکس dogged : در گوگل

آیا معنی dogged مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )