برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

doctor

/ˈdɑːktər/ /ˈdɒktə/

معنی: دکتر، پزشک، طبیب، طبابت کردن، درجه دکتری دادن به
معانی دیگر: (در اصل) معلم، دانشمند، دانا، عالم، (دارای درجه ی دکتری در پزشکی) پزشک (medical doctor و md هم می گویند)، (d بزرگ) عنوان دکتری (که جلو نام آورده می شود - مخفف آن: .dr)، (عامیانه) درمان کردن، دارو دادن (یا زدن به)، مداوا کردن، تعمیر کردن، درست کردن، بهبود بخشیدن، اصلاح کردن، (به منظور تقلب و غیره) دست بردن در، دستکاری کردن، (عامیانه) پزشکی کردن، (دارای درجه ی دکتری در دندان سازی و دام پزشکی و سایر علوم درمانی) دندان پزشک، دام پزشک، حکیم باشی، جادو پزشک، (هر وسیله ی سرهم بندی شده برای انجام کارهای اضطراری) دستگاه دستکاری شده، مخفف ان، dr است پزشک

واژه doctor در جمله های نمونه

1. doctor of medicine
دکتر پزشکی

2. a doctor called david aryanpur
دکتری به نام دیوید آریان‌پور

3. a doctor in a high income bracket
دکتری با درآمد سطح بالا

4. a doctor prescribes medicine
پزشک دارو تجویز می‌کند.

5. a doctor who served in this hospital for years
پزشکی که سال‌ها در این بیمارستان خدمت می‌کرد

6. the doctor asked him to diet seriously
دکتر از او خواست که جدا رژیم بگیرد.

7. the doctor asked the patient to disrobe
دکتر از بیمار خواست که لباس خود را دربیاورد.

8. the doctor asked the patient to recline on the bed
دکتر از بیمار خواست که روی تخت دراز بکشد.

9. the doctor cauterized the wound and the bleeding stopped
دکتر زخم را سوزاند و خونریزی آن بند آمد.

10. the doctor could hold out no hope that my mother would recover
دکتر امیدی نمی‌داد که مادرم خوب شود.

11. the doctor dosed her up with drugs
دکتر داروهای زیادی به او خوراند.

12. the doctor examined his patients
دکتر بیماران خود را معاینه کرد. ...

مترادف doctor

دکتر (اسم)
doctor , medico
پزشک (اسم)
doctor , medico , physician , medic
طبیب (اسم)
quack , doctor , medico , physician , medic
طبابت کردن (فعل)
doctor
درجه دکتری دادن به (فعل)
doctor

معنی عبارات مرتبط با doctor به فارسی

حکیم الهی، دکتردرعالم دین
(فقط در کشورهای انگلیسی زبان) درجه ی دکتری، بالاترین درجه ی دانشگاهی (مخفف آن: .ph.d است که پس از نام می آید: .manoochehr azadi, ph.d)
پزشک شرکت
نوش دارو پس از مرگ سهراب
(چین کمونیست) پزشک پابرهنه، دکتر غیر متخصص که تحصیل کمی دارد و در دهات خدمات اولیه و اساسی پزشکی را ارائه می دهد
پزشک خانوادگی، پزشک خانواده، پزشک خانواده یاخانوادگی
(خودمانی) روان پزشک
پزشکی که با داروی گیاهی به مداوا میپردازد
پزشک دیوانگان
ماشینی که با ان دندانه های اره رادرست می کنند
استاد دانشگاه یااموزشگاه الهیات در قرنهای میانه
رجوع شود به: dragonfly
(برخی قبایل بدوی) ساحر و حکیم باشی، در میان قبایل افریقایی جادو گر و طبیب، ساحر
...

معنی doctor در دیکشنری تخصصی

doctor
[فوتبال] پزشک
[نساجی] پاروی چاپ
[نساجی] تیغه تمیز کننده در ماشین چاپ غلتکی
[نساجی] تکمیل با پارو
[نساجی] تیغه رنگ صاف کن غلتک چاپ
[بهداشت] روستا پزشک - پزشک پابرهنه
[نساجی] تیغ تمیز کننده رنگ از روی غلتک چاپ
[نساجی] تیغه تیزی در ماشین چاپ که پرز و نخهای اضافی روی پارچه را می گیرد

معنی کلمه doctor به انگلیسی

doctor
• person who is licensed to practice medicine (i.e. physician, surgeon); one who received a doctor's degree from a university
• provide medical treatment, take care of someone who is ill; fix, repair; tamper with, falsify; alter
• a doctor is someone qualified in medicine who treats sick or injured people.
• doctor is also the title given to someone who has been awarded the highest academic degree by a university.
• to doctor something means to deliberately change it, usually in order to deceive people.
doctor juris
• one who has earned a doctoral degree in law
doctor literarum
• one who has earned a doctoral degree in literature, lit.d.
doctor medicinae
• doctor of medicine, m.d.
doctor of dental surgery
• dds, dentist, doctor that treats people's teeth
doctor of divinity
• one who has earned a doctoral degree in theology, th.d.
doctor of jurisprudence
• university law degree, degree awarded upon completion of a university law program (also juris doctor)
doctor of laws
• one who has earned a doctoral degree in law
doctor of medicine
• physician, doctor trained in medicine
doctor of music
• one who has completed a graduate degree in music, dma
doctor of science
• academic doctoral degree, equal status or level of ph.d.; honorary degree in science
doctor of veterinary medicine
• doctor who specializes in the treatment of animals, v.m.d.
doctor on call
...

doctor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین ماندگاری
a person who helm the people
عبدالخلیل قوطوری
dɒktə - Doctor-Enدُکتا- ˈdɑːktər داکتر(داکدِر)= دکتر، پزشک، طبیب، طبابت کردن، درجه دکتری دادن به
معانی دیگر: (در اصل) معلم، دانشمند، دانا، عالم، (دارای درجه ی دکتری در پزشکی) پزشک (medical doctor و md هم می گویند)، (d بزرگ) عنوان دکتری (که جلو نام آورده می شود - مخفف آن: .dr)، (عامیانه) درمان کردن، دارو دادن (یا زدن به)، مداوا کردن، تعمیر کردن، درست کردن، بهبود بخشیدن، اصلاح کردن، (به منظور تقلب و غیره) دست بردن در، دستکاری کردن، (عامیانه) پزشکی کردن، (دارای درجه ی دکتری در دندان سازی و دام پزشکی و سایر علوم درمانی) دندان پزشک، دام پزشک، حکیم باشی، جادو پزشک، (هر وسیله ی سرهم بندی شده برای انجام کارهای اضطراری) دستگاه دستکاری شده، مخفف ان، dr است پزشک
Doctor-Turk- دُکتا ، دُکتُر= دکتر، پزشک، طبیب، و...
این کلمۀ دُکتُر کلمه ای قدیمی است که از دیر باز مورد استفاده قرار می گرفته است وقتی کسی جایی از بدنش دچار شکستگی و جراحت شدید مثل در رفتگی استخوان یا ترک استخوان می شد یا شخص مجروح یا دکتر و طبیب می گفت: دُکتا(دؤکدا)=شکسته است، ترک برداشته استDoc (دُک(دؤک)=1-شکسته، نحیف و لاغر، سخت نزار ومریض، خراب شده، ازکار افتاده- از فعل دؤمک(دُمک)=شکستن، خراب کردن، ازکار انداختن، سد کردن مسیر وراه عبور را بستن، شکستن اراده وتوان، خوار وذلیل کردن، مریض و ناتوان کردن و.. .مثل :اِلیم دؤدی=دستم را شکست- ماشینی دؤدی=ماشین را شکست ( خراب کرد، از کار انداخت)و...- .-2- به هم بافتن، سرهم بندی کردن(درست کردن سند ومدرک یا نوشته ، هر وسیله ی سرهم بندی شده برای انجام کارهای اضطراری) - یا به صورت دؤاِتر(دؤاِدر)= شکسته بند، دوا و درمان کننده، دوا ودرمان خواهد کرد-دؤ=دوا-اِدر(اِتر)=کننده، انجام دهنده –فعل:دؤاِدمک(دؤااِدمک)=دوا و درمان کردن(دادن)، طبابت کردن، - دُکتا یا دؤکتا یا دؤکدا =شکسته شده، خراب شده، از کارافتاده، به صورت دُکتا(دوکی) =دوک نخ ریسی ، ریسیدن وبافتن، قالی بافی، سرهم بندی شده، بافته ودرست شده، شکسته بند، کسی که استخوانهای شکسته وزخم باز را مداوا ودرست می کند، -tor تور(دؤر)=1- درست، صحت وسلامت، صحیح2-تور(توره)=شخص دانا، فهمیده، عاقل، دانشمند، معلم، رهبرقیام کنندگان یا شورشیان (برعلیه ظلم وستم)-3- تُر(تؤر)=طریق، روش، انواع، و... دکتُر=پزشک انواع بیماریها یا دانا به انواع روشها وعلوم (دندان پزشک، دام پزشک، حکیم باشی، جادو پزشک، دکترای مکانیک، وعلوم دیگر(انواع بدن و ساختار))
یکی را حکایت کنند از ملوک --- که بیماری رشته کردش چو دوک- یا : که مویم چوپنبه است و دوکم بدن (بوستان سعدی)
مثل دوک ؛ سخت لاغر. (دهخدا)
مثل دوک سیاه ؛ سخت نزار و سیاه. (دهخدا)
dɒktərəl-Doctoral-En-دُکتُرُل- dɑːktərəlداکترال = مربوط به دکتری
معانی دیگر: پزشکی
Doctoral-Turk دُکتُرُل=مربوط به دکتری یا پزشکی ، دکترشدن، دکترا گرفتن
al آل=گرفته، بگیر- آل فعل امر آلماق= گرفتن، کسب کردن، بدست آوردن و...
dɒktərət-Doctorate-En- دُکتراِد-داکتراِد= درجه دکتری، عنوان دکتری
معانی دیگر: درجه ی دکتری، دکترا (doctor's degree هم می گویند)
Doctorate-Turk= دکترشده، درجه و عنوان دکتری گرفته -doctor's degree =شایسته و در خور بالاترین دکتری، شایستۀ دکترا همان درجۀ دکترا- degree دگری=درخور، بایسته، برازنده، بسزا، سزاوار، شایان، شایسته، صلاحیت دار، فراخور، لایق، محق، مستحق، مستوجب، مناسب – دگر دگمز=شایست یا ناشایست – دگر دگمز زاد یغناماق= چیزهای مناسب یا نامناسب جمع کردن(خرت وپرت یا چیزهای به درد بخور یا به درد نخور را باهم جمع کردن وانباشتن)- دگر دگمز زاد آیدماق= حرفهای شایسته یا ناشایست گفتن(چرت وپرت گفتن یا حرفهایی که شایستۀ طرف است یا ناشایسته است را نثار کسی کردن)-2- degree دگری(تگری)=چرخ، چرخ دنده، دایرۀ درجه بندی شده ، لاستیک اتومبیل و...- به صورت دوگری dogree=درست، صحیح، مثبت و...- Doctorateدکترآتا=دکتربزرگ، دکتر پدر(آتا=پدر، بزرگ وعالیمقام، پدربزرگ، جد، بخشنده، دهنده و پرتاب کنندۀ چیزهایی از آسمان یا به سوی آسمان یا اندازنده به زمین را گویند)-
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی وبلاکpoladabady@blogfa.com
tinabailari
he is a doctor , isn't he
او دکتر است ، مگه نه ؟📑
گلی گل گلی
دکتر
پزشک
طبیب
مهرسا بابادی
دکتر،پزشک
F
for example:
He is a skilled doctor.
معنی:او پزشک ماهری است.
F
A person who help the patients.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی doctor
کلمه : doctor
املای فارسی : دکتر
اشتباه تایپی : یخزفخق
عکس doctor : در گوگل

آیا معنی doctor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )