برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

distinction

/ˌdɪˈstɪŋkʃn̩/ /dɪˈstɪŋkʃn̩/

معنی: برتری، تشخیص، سر بلندی، امتیاز، تمیز، فرق، رجحان، ترجیح
معانی دیگر: تمایز، تفاوت، ناسانی، فرور، جدا شناخت، ناهمگونی، وجه تمایز، نشان امتیاز، برجستگی، فضل، تشخص، ممتازی، افتخار، درجه

واژه distinction در جمله های نمونه

1. the distinction between good and evil
فرق بین نیکی و بدی

2. a nice distinction between two meanings of a word
تمایز دقیق میان دو معنی یک واژه

3. a very nice distinction
تمایز بسیار پرظرافت

4. a writer of distinction
نویسنده‌ای ممتاز

5. to serve with distinction
با سربلندی خدمت کردن

6. to win a distinction for bravery
به خاطر شجاعت نشان گرفتن

7. to graduate from college with distinction
از دانشگاه با امتیاز فارغ‌التحصیل شدن

8. he was awarded a pass with distinction
او را با درجه‌ی ممتاز قبول کردند.

9. There is often no clear distinction between an allergy and food intolerance.
[ترجمه ترگمان]در اغلب موارد تمایز روشنی بین عدم تحمل آلرژی و غذا وجود ندارد
[ترجمه گوگل]اغلب تمایزی روشن بین آلرژی و عدم تحمل غذایی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. When distinction disguises the smile, is the final farewell tune.
...

مترادف distinction

برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
تشخیص (اسم)
specification , discernment , assessment , diagnosis , recognition , distinction , contradistinction , denotation
سر بلندی (اسم)
fame , gratification , glory , distinction , celebrity
امتیاز (اسم)
score , plus , grant , precedence , privilege , precedency , distinction , charter , concession , prominence , fee , franchising , enfranchisement , pas , prerogative
تمیز (اسم)
discernment , distinction , identification , difference , contradistinction , discrimination
فرق (اسم)
top , vertex , distinction , sinciput , odds , difference , contradistinction , crown , discrimination , inequality
رجحان (اسم)
privilege , excellence , preference , predominance , distinction , predilection , predominancy
ترجیح (اسم)
preference , distinction

معنی عبارات مرتبط با distinction به فارسی

معنی distinction در دیکشنری تخصصی

distinction
[ریاضیات] تشخیص، بازشناخت، فرق، امتیاز، برتری، ترجیح، تفاوت، تمایز

معنی کلمه distinction به انگلیسی

distinction
• difference, uniqueness; excellence; honor, mark of honor
• a distinction is a difference between similar things.
• if you draw or make a distinction between two things, you say that they are different.
• distinction is the quality of being excellent.
lacks distinction
• not unique, does not stand out, is not remarkable

distinction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
مشتقات
فرزانه
تمییز(حقوق)
میثم علیزاده
وجه تمایز
محمد رومزی
تمایز
محمد علی کریمی
تفکیک ،جداسازی
Abolfazl Ehsani
excellence
برتری
Farhood
تمایز،
جدا شناخت

to draw a comparison/a parallel/an analogy/a distinction between two events
بیان/ابراز کردن یا بزبان آوردن (وجه) تمایز
کاربر آبادیس
درجه ی ممتاز (در فارغ التحصیلی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی distinction

کلمه : distinction
املای فارسی : دیستینکتین
اشتباه تایپی : یهسفهدزفهخد
عکس distinction : در گوگل

آیا معنی distinction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )