برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1470 100 1

disproof

/dɪsˈpruːf/ /dɪsˈpruːf/

معنی: رد، ابطال، تکذیب، دلیل رد
معانی دیگر: عدم اثبات، ردسازی

واژه disproof در جمله های نمونه

1. offering evidence in disproof of a claim
ارائه‌ی مدارک در رد یک ادعا

2. The theory also provides a direct disproof of the principle of closure.
[ترجمه ترگمان]این نظریه همچنین یک تفسیر مستقیم از اصل بسته بودن را ارایه می‌دهد
[ترجمه گوگل]این تئوری همچنین یک تضاد مستقیم از اصل بسته شدن را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Perpetrator's refutation to basic facts is disproof, while his refutation to presumed facts is proof.
[ترجمه ترگمان]تکذیب s به حقایق اساسی disproof است در حالی که تکذیب او به حقایق مسلم اثبات شده‌است
[ترجمه گوگل]رد ادعای عاملان اصلی حقایق اساسی، ناسازگاری است، در حالیکه محکومیت او به واقعیت های احتمالی اثبات شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He would not believe even with the disproof before his eyes.
[ترجمه ترگمان]حتی پیش چشم او هم باور نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]او حتی قبل از چشمانش هم از این موضوع ناراحت نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He could not believe even with the disproof before ...

مترادف disproof

رد (اسم)
denial , disavowal , rejection , abnegation , pass , refusal , trace , veto , exception , contradiction , rebuff , rebuttal , repulse , disapproval , disapprobation , contestation , disproof
ابطال (اسم)
waiver , cancellation , annulment , revoke , nullification , rescission , disproof , defeasance , vitiation , voidance
تکذیب (اسم)
denial , rebuttal , confutation , refutation , disproof
دلیل رد (اسم)
disproof

معنی disproof در دیکشنری تخصصی

disproof
[ریاضیات] ابطال، برهان خلف، رد

معنی کلمه disproof به انگلیسی

disproof
• denial, refutation, confutation, act of disproving

disproof را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد
نقیض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی disproof
کلمه : disproof
املای فارسی : دیسپروف
اشتباه تایپی : یهسحقخخب
عکس disproof : در گوگل

آیا معنی disproof مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران