برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

disparity

/ˌdɪˈsperəti/ /dɪˈspærɪti/

معنی: ناجوری، اختلاف، عدم توافق، بی شباهتی
معانی دیگر: تمایز، ناسانی، نابرابری، تفاوت کامل، از هم جدایی، ناهمخوانی، فرور

واژه disparity در جمله های نمونه

1. the disparity between his desires and the realities of his life
تمایز بین آرزوهای او و واقعیات زندگانیش

2. There is great disparity between the amount of work that I do and what I get paid for it.
[ترجمه ترگمان]اختلاف زیادی بین مقدار کاری که من انجام می‌دهم و آنچه که به آن می‌پردازم وجود دارد
[ترجمه گوگل]بین میزان کاری که من انجام می دهم و آنچه که برای آن پرداخت می کنم تفاوت زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The great disparity between the teams did not make for an entertaining game.
[ترجمه ترگمان]اختلاف بزرگ بین تیم‌ها برای یک بازی سرگرم‌کننده صورت نگرفت
[ترجمه گوگل]اختلاف بزرگ بین تیم ها برای یک بازی سرگرم کننده نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We are still seeing a disparity between the rates of pay for men and women.
[ترجمه ترگمان]ما هنوز هم اختلاف بین نرخ پرداختی برای مردان و زنان را شاهد هستیم
[ترجمه گوگل]ما هنوز هم بین نرخ های پرداخت برای مردان و زنان اختلاف نظر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف disparity

ناجوری (اسم)
dissonance , inconvenience , contrariness , inconsistency , incoherence , inconsistence , unlikelihood , discordance , disparity , heterogeny , incommodity , inconsonance , xenogenesis
اختلاف (اسم)
friction , quarrel , cross , discord , division , variation , disagreement , difference , schism , schismatism , scissoring , variance , disparity , discrepancy , dissension , versatility , inequality , mean square deviation
عدم توافق (اسم)
objection , discord , disagreement , disaccord , odds , discordance , disparity , discrepancy , disconformity , disharmony , dissension , dissidence , irreconcilability
بی شباهتی (اسم)
disparity , dissimilation , dissimilitude

معنی کلمه disparity به انگلیسی

disparity
• inequality; difference, dissimilarity
• a disparity between things is a difference between them; a formal word.

disparity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
ناهمخوانی، نابرابر، تفاوت، اختلا
Ati
ناهمخوانی
اختلاف
تمایز
راضیه موسوی خورشیدی
پراکندگی قدرت disparity of powers
خندان
The glaring disparity
تمایز روشن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی disparity
کلمه : disparity
املای فارسی : دیسپریتی
اشتباه تایپی : یهسحشقهفغ
عکس disparity : در گوگل

آیا معنی disparity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )