برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1428 100 1

discernable

واژه discernable در جمله های نمونه

1. For only a moment, hardly discernable, except to a trained eye, the old Dimitri Volkov had shown himself.
[ترجمه ترگمان]فقط برای یک لحظه، درست در تشخیص، به غیر از یک چشم آموزش‌دیده، آن پیرمرد old که به خود نشان داده بود
[ترجمه گوگل]دیمتری ولکوف قدیمی خود را فقط برای یک لحظه، به سختی قابل تشخیص، به جز یک چشم آموزش دیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In fact, a rarely discernable faint glow known as the gegenschein (German for "counter glow") can be seen 180 degrees around from the Sun in an extremely dark sky.
[ترجمه ترگمان]در واقع، یک درخشندگی ضعیف و قابل تشخیصی که به نام the (آلمان برای \"درخشش\")شناخته می‌شود را می توان ۱۸۰ درجه دور از خورشید در آسمان بسیار تاریک دید
[ترجمه گوگل]درواقع، نور خفیفی که به ندرت قابل تشخیص است و به عنوان gegenschein شناخته می شود (آلمانی برای «تابش ضد تابش») می تواند 180 درجه در اطراف خورشید در یک آسمان بسیار تاریک دیده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The boot prints were no longer discernable but be knew where they'd end.
[ترجمه ترگمان]اثر انگشت‌های چکمه دیگر در تشخیص اشتباه نبود
[ترجمه گوگل]نسخه های بوت دیگر قابل تشخیص نبودند اما می دانستند جایی که می خواهند پایان یابد
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی کلمه discernable به انگلیسی

discernable
• distinguishable, recognizable

discernable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوشش
قابل تشخیص
شمس الدین
معنادار، چشمگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی discernable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )