برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

difficulty

/ˈdɪfɪˌkəlti/ /ˈdɪfɪkəlti/

معنی: سختی، مشقت، محظور، اشکال، عقده، مشکل، مضیقه، دشواری، زحمت، گرفتگیری، مخمصه
معانی دیگر: بغرنجی، صعوبت، دقمصه، هچل، گرفتاری، درد سر، مانع، فلاکت، تنگنا، درماندگی، جنگ و دعوا، ستیزگری، جنگ و ستیز، عدم توافق، ناسازگاری، بدقلقی

واژه difficulty در جمله های نمونه

1. the difficulty of this problem does not dishearten me
دشواری این مسئله مرا دلسرد نمی‌کند.

2. in difficulty (or difficulties)
در تنگنا (به ویژه از نظر مالی)،دستخوش گرفتاری،در مضیقه،دچار

3. she had difficulty breathing
او به سختی نفس می‌کشید (در تنفس اشکال داشت).

4. she had difficulty putting her feelings in words
او در بیان احساسات خود اشکال داشت.

5. we had difficulty getting any purchase on the steep rock
در پیدا کردن جاپا بر آن صخره‌ی پر شیب دچار اشکال شدیم.

6. we have difficulty placing our students
ما در کاریابی برای دانشجویان خود اشکال داریم.

7. he resolved the difficulty artfully
او با مهارت مشکل را برطرف کرد.

8. they may have difficulty establishing their political bona fides
در اثبات حسن نیت سیاسی خود ممکن است دچار دشواری شوند.

9. (do something) with difficulty
به دشواری (انجام دادن)

10. have (or find) difficulty in doing something
در انجام کاری اشکال داشتن

11. the baby breathes with difficulty
بچه به سختی نفس می‌کشد.

...

مترادف difficulty

سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
مشقت (اسم)
hardship , affliction , adversity , difficulty , travail , toil
محظور (اسم)
hitch , difficulty , balk , obstacle , impediment , embargo
اشکال (اسم)
hardness , difficulty , worriment , burble , impediment , bug , handicap , drawback , disadvantage , node , traverse , spinosity , nodus
عقده (اسم)
knot , complex , difficulty , nodule
مشکل (اسم)
knot , difficulty , obstacle , problem
مضیقه (اسم)
difficulty , pressure , pinch , difficult situation
دشواری (اسم)
hardness , difficulty , node , spinosity
زحمت (اسم)
pain , work , labor , difficulty , trouble , discomfort , torment , tug , inconvenience , discomfiture , discommodity
گرفتگیری (اسم)
difficulty
مخمصه (اسم)
plight , difficulty , predicament

معنی کلمه difficulty به انگلیسی

difficulty
• something that is difficult; hardship, trouble
• a difficulty is a problem.
• if you have difficulty doing something, you are not able to do it easily.
• if you are in difficulty or in difficulties, you are having a lot of problems.
brush aside a difficulty
• remove an obstacle; repress or ignore a problem
brush away a difficulty
• remove an obstacle; repress or ignore a problem
has difficulty
• has a difficult time with, finds it very hard to
in difficulty
• during a distressful episode, during times of trouble, he has hardships
level of difficulty
• degree of difficulty, grade of difficulty, rate indicating the difficulty of something
obviate a difficulty
• remove an obstacle
overcome a difficulty
• surmount a difficulty, get the better of a problem
surmount a difficulty
• get over a problem, overcome a problem
with difficulty
• not easily, with a great effort
with great difficulty
• difficultly, with great hardship

difficulty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M.t
A problem sth that is not easy or understand
tinabailari
مشکل ، سختی 🇺🇾🇺🇾
did you have any difficulty coming here
آیا برای آمدن به اینجا مشکلی داشتی ؟؟
صبایی
have difficulty (in) doing something
به سختی کاری رو انجام دادن
They had great difficulty in finding a replacement.
اونها به سختی یه جایگزین پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی difficulty

کلمه : difficulty
املای فارسی : دیففیکولتی
اشتباه تایپی : یهببهزعمفغ
عکس difficulty : در گوگل

آیا معنی difficulty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )