برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1402 100 1

diesel oil

واژه diesel oil در جمله های نمونه

1. Nearly all the tractors operate on diesel oil.
[ترجمه ترگمان]تقریبا همه تراکتورها در نفت دیزل کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]تقریبا تمام تراکتور ها بر روی روغن دیزل کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The smell of diesel oil permeated the air.
[ترجمه ترگمان]بوی روغن دیزل در هوا نفوذ می‌کرد
[ترجمه گوگل]بوی نفت دیزل نفوذ هوا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tractor operates on diesel oil.
[ترجمه ترگمان]تراکتور با سوخت دیزل کار می‌کند
[ترجمه گوگل]تراکتور بر روی روغن دیزل کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My tractor operates on diesel oil.
[ترجمه ترگمان]تراکتور من با سوخت دیزل کار می‌کند
[ترجمه گوگل]تراکتور من بر روی روغن دیزل کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This kind of walking tract ...

معنی diesel oil در دیکشنری تخصصی

diesel oil
[عمران و معماری] سوخت دیزل

معنی کلمه diesel oil به انگلیسی

diesel oil
• fuel oil used in diesel engines

diesel oil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
گازوئیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی diesel oil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )