برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

dichotomy

/daɪˈkɑːtəmi/ /daɪˈkɒtəmi/

معنی: دوگانگی، تقسیم به دو بخش، دورستگی، انشعاب به دو شعبه، دو حالتی
معانی دیگر: (بخش کردن به دو شاخه یا قسمت) دو شاخگی، دو بخش سازی، تفاوت (میان دو چیز مخالف)، دگرسانی، (نجوم) تربیع، نیم تابی، (گیاه شناسی) دوشاخگی، دوشاخه شدگی

واژه dichotomy در جمله های نمونه

1. a dichotomy into good and evil
دو شاخگی خوبی و بدی

2. the dichotomy between truth and falsehood
تفاوت میان راستی و نادرستی

3. There is a dichotomy between the academic world and the industrial world.
[ترجمه ترگمان]بین دنیای آکادمیک و دنیای صنعتی یک دوگانگی وجود دارد
[ترجمه گوگل]بین دنیای دانشگاهی و دنیای صنعتی دایره ای وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is often a dichotomy between what politicians say and what they do.
[ترجمه ترگمان]اغلب دوگانگی بین آنچه سیاستمداران می‌گویند و آنچه انجام می‌دهند، وجود دارد
[ترجمه گوگل]اغلب یک تفاوت بین آنچه سیاستمداران می گویند و آنچه انجام می دهند، وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The dichotomy between private and public sector is not so clear cut as it may appear.
[ترجمه ترگمان]دوگانگی بین بخش خصوصی و دولتی آنقدر واضح نیست که به نظر برسد
[ترجمه گوگل]دوگانگی بین بخش خصوصی و دولتی به نظر نمی رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dichotomy

دوگانگی (اسم)
dichotomy
تقسیم به دو بخش (اسم)
dichotomy
دورستگی (اسم)
dichotomy
انشعاب به دو شعبه (اسم)
dichotomy
دو حالتی (اسم)
dichotomy

معنی dichotomy در دیکشنری تخصصی

dichotomy
[ریاضیات] دو رستگی، دوگانگی، تقسیم دو ارزشی، طبقه بندی دو ارزشی، تقسیم به دو بخش، انشعاب به دو شعبه، دو حالتی بودن
[آمار] دوحالتی
[آب و خاک] دوبخشی، دوحالتی

معنی کلمه dichotomy به انگلیسی

dichotomy
• separation into two parts
• if there is a very great difference between two things, you can say that there is a dichotomy between them; a formal word.

dichotomy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین فروغان
دو قطبی ، دو ارزشی
شفیقی
انعطاف پذیری
عاطفه درودی
تقسیم بندی
علی حیدر
تضاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dichotomy
کلمه : dichotomy
املای فارسی : دیچتمی
اشتباه تایپی : یهزاخفخئغ
عکس dichotomy : در گوگل

آیا معنی dichotomy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )