برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

dialectic

/ˌdaɪəˈlektɪk/ /ˌdaɪəˈlektɪk/

معنی: لهجهای، منطقی، جدلی، مناظرهای، گویشی
معانی دیگر: (معمولا جمع - بررسی عقاید از راه استدلال و منطق و معمولا از طریق پرسش و پاسخ) جدل، احتجاج، فرنودآوری، اندیش سنجی، بحث منطقی، (معمولا جمع - روش منطقی هگل که مارکس و پیروانش برای تحلیل فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی به کار گرفتند) دیالکتیک، فرنودگری

واژه dialectic در جمله های نمونه

1. he was an expert both in manipulating the dialectic processes and in applying them to theology
او در پردازش فرآیندهای دیالکتیکی و همچنین در به کار زدن آنها در الهیات استاد بود.

2. The third dialectic involves the subject recognizing itself through interaction with other subjects.
[ترجمه ترگمان]سومین دیالکتیک شامل تشخیص خود از طریق تعامل با موضوعات دیگر است
[ترجمه گوگل]دیالکتیک سوم شامل موضوعی است که خود را از طریق تعامل با سایر موضوعات به رسمیت می شناسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In general, what the theory of dialectic materialism states is that every society is structured around its material basis of production.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی، چیزی که نظریه دیالکتیک گرایی بیان می‌کند این است که هر جامعه حول محور مادی تولید بنا شده‌است
[ترجمه گوگل]به طور کلی، تئوری ماتریالیسم دیالکتیک بیانگر آن است که هر جامعه بر مبنای مواد مادی تولید قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The dialectic between actual ego and ego-ideal is prefigured here in primordial form.
[ترجمه ترگمان]استدلال متقابل بین شخصیت واقعی و ضمیر - ایده‌آل در اینجا در فرم اولیه نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]دیالکتیک بین ایده واقعی و ایدئولوژیک-ایدئولوژیک در ش ...

مترادف dialectic

لهجهای (صفت)
accentual , dialectic , dialectical
منطقی (صفت)
dialectic , dialectical , argumentative , logical , logistic , rational
جدلی (صفت)
dialectic , dialectical , argumentative , polemical , polemic , controversial , forensic , disputant , disputatious
مناظرهای (صفت)
dialectic , dialectical
گویشی (صفت)
dialectic , dialectical

معنی کلمه dialectic به انگلیسی

dialectic
• act of arriving at a conclusion by means of logical reasoning; logical discussion; art or science of discursive reasoning; logical contradiction used as a force to continue interaction between two opposing forces;
• logical, rational, polemical

dialectic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب موسوی
منطق جدلی
مهرداد کریمی
تاثیر متقابل دو چیز(معنای دوم آن)
علی اصغر سلحشور
احتجاجی، استدلالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی dialectic

کلمه : dialectic
املای فارسی : دیالکتیک
اشتباه تایپی : یهشمثزفهز
عکس dialectic : در گوگل

آیا معنی dialectic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )