برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

devil

/ˈdevl̩/ /ˈdevl̩/

معنی: شیطان، روح پلید، عفریت، ابلیس، نویسنده مزدور، خارخسک، با ماشین خرد کردن، تند و تیز کردن
معانی دیگر: (الهیات - معمولا حرف بزرگ) شیطان، اهریمن (با: the)، دیو، یکی از شیاطین، (عامیانه) تخم جن، پرشرو شور، اعجوبه، آتشپاره، (حاکی از همدردی) آدم ناموفق یا دل شکسته و مغموم، هر چیزی که به کار بردن یا فهم یا مهار آن مشکل باشد، (خوراک پزی) خوراک تند و پرادویه (معمولا ریزشده) پختن، آدم بدجنس و بدخواه، شریر، خبیث، رجوع شود به: printer's devil، (دستگاه جونده و پاره پاره کننده ی کاغذ و پارچه) کاغذ خوردکن، پارچه خورد کن، (با ماشین) پاره پاره کردن، تند و تیز کردن غذا

واژه devil در جمله های نمونه

1. devil in the similitude of a man
شیطان به شکل یک مرد

2. that devil of a car conked out again!
این ماشین لعنتی دوباره خاموش شد!

3. the devil equivocates in order to decive mankind
شیطان به منظور اغفال بشر تزویر می‌کند.

4. the devil tempted him
شیطان او را وسوسه کرد.

5. the devil you did!
واقعا راست می‌گویی که این کار را کردی‌!

6. a devil of a
حالت شدید چیزی،بی‌نهایت،بسیار (بد)

7. the devil
(عامیانه - نشان خشم یا شگفتی) غلط (کردی)،راستش را بگو!

8. the devil makes work for idle hands
شیطان آدم بیکاره را آسان‌تر وسوسه می‌کند

9. the devil to pay
دردسر،تقاص

10. that poor devil standing there. . .
آن مرد بیچاره که آنجا ایستاده . . .

11. better the devil you know than the devil you don't
آدم بدجنس آشنا از آدم بدجنس غریبه بهتر است

12. between the devil and the deep (blue) sea
(گیرافتاده) بین دو چیز ناخوشایند،بین چاه و چوله،نه راه پس و نه راه پیش داشتن

13. give the devil his due
...

مترادف devil

شیطان (اسم)
devil , archfiend , satan , demon , lucifer , fiend , deuce , beelzebub , bogey , bogie , bogy , daemon , tempter , mephistopheles , papaw , pawpaw
روح پلید (اسم)
devil , demon , fiend , daemon
عفریت (اسم)
devil , demon , fiend , deuce , monster , dickens , shaitan
ابلیس (اسم)
devil , satan , serpent
نویسنده مزدور (اسم)
devil , grub , hack
خارخسک (اسم)
devil , thistle , shaitan
با ماشین خرد کردن (فعل)
devil
تند و تیز کردن (فعل)
acerbate , devil

معنی عبارات مرتبط با devil به فارسی

چرتنه، هشت پا، اختپوت
هرچه باداباد، الله بختی، بی باک، جسور، بی توجه به مقام، لاابالی، لاقید
شیطان پرستی
افسردگی، ال، دیو
بی پروا، بی باک، نترس
تنوره ی دیو، گردباد کوچک
اژدر کوچک، مین یا نارنجک کوچک، ارابه دستی، لوله پاک کن مخصوص تمیز کردن لوله نفت، امر، ماشین بذرپاش دستی
1- گمراه و فاسد شدن 2- (حرف امر حاکی از خشم) برو به جهنم !، گورت را گم کن !
رجوع شود به: regal moth
طعمه ساختگی که دراب چر  میخورد
شاگرد چاپخانه
1- شیطان را احضار کردن 2- (عامیانه) شادی و بزن و بکوب کردن
رجوع شود به: devilfish، ماهی کوسه
بهمن
...

معنی کلمه devil به انگلیسی

devil
• evil spirit, demon
• harass, tease
• in christianity, the devil is the most powerful evil spirit.
• a devil is any evil spirit.
• you can also use devil when showing your opinion of someone. for example, you can call someone a silly devil or a lucky devil; an informal use.
devil among the tailors
• quarrel, squabble
devil dog
• member of the american marine corps, a united states marine
devil may care
• carefree, cheerful, happy go lucky, easygoing; careless; reckless; rakish
devil take the hindmost
• each person follows his self-interest and leaves others go as they may; last one loses
devil worship
• worship of satan and evil, worship of the devil, satanism
dare devil
• stunt man; recklessly daring person
• (said of acts or actions) daring and dangerous; impulsive, reckless; adventurous
drunk as the devil
• very drunk, inebriated, "plastered", "drunk like a fish"
dust devil
• small whirlwind of dust
like the devil
• in an evil manner, in a fiendish manner
little devil
• bad child, naughty child, mischievous prankster
printer's devil
• young apprentice in a printing company
raise the devil
• make a fuss, make problems
shame the devil
• embarrass satan, put satan to shame
sold his soul to the devil
• prepared to pay any price so as to get what ...

devil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

dajes
الهه ای به نام شیطان که رانده شده یا بهتر بگم طرد شده بخاطر هوس یه موجود پست به اسم ادم
محمدرضا فیروزجایی
طوفان و گردباد هم می‌تواند معنی دهد
Dust devils
dare devil
بی باک،جسور،شیطانی
يار دلواري
she the opposite of his face is a devil
او بر عکس قیافه اش یک شیطان هست
alirezaps
معنی سریع
هم در بعضی مواقع میدهد!
peel,chop,devil
پوست بکنید،خرد کنید،سریع
میثم پیرحیاتی
بعضی وقتها همان کاربرد hell یعنی تشدید کننده را در جمله دارد
what the devil is going on here =what the hell is going on here
Dark Light
دِوِل

ابلیس - شیطان

? What's the Difference between Demons and Devils

Is there a difference between demons and devils? Unfortunately some English translations in the past have translated the Greek word for "demons" as "devils." This has led to much confusion. There are many demons, but there is only one Devil.

■Only One Devil

The word translated Devil is the Greek diabolos, which means "slanderer." It is always used in the singular when referring to the Devil. The adjectival form of the word diabolos is used three times in the New Testament and is translated "slanderer" or "false accuser."Women likewise must be serious, not slanderers, but temperate, faithful in all things (1 Timothy 3:11).

inhuman, implacable, slanderers, profligates, brutes, haters of good (2 Timothy 3:3).

Likewise, tell the older women to be reverent in behavior, not to be slanderers or slaves to drink; they are to teach what is good (Titus 2:3).■Demons

The word translated "demon" comes from the Greek word daimon, or the diminutive form daimonion, The root meaning of the Greek word daimon is "knowing" or "intelligence." This may have the idea that their intelligence is above humans.

■Never Interchangeable

It is important to note that daimon and daimonion are used in the New Testament in both the singular and the plural (demon and demons), but they are never used interchangeably with diabolos (Devil). There is only one Devil.

■Summary

The Bible says that demons do exist. There are many of them. This is in contrast to the one Devil. Since the root meaning of the Greek word translated as demons means "knowing," there is the possibility that it reflects creatures with higher intelligence than humanity. This, however, is only conjecture.
حسین رحیمی دستک
نام یک حیوان در تاسمانی هم هست
Tasmanian devils

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی devil

کلمه : devil
املای فارسی : دویل
اشتباه تایپی : یثرهم
عکس devil : در گوگل

آیا معنی devil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )