برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1395 100 1

detrimental

/ˌdetrɪˈmentl̩/ /ˌdetrɪˈmentl̩/

معنی: دردناک، مضر، زیان اور، خسارت اور
معانی دیگر: زیانگر، زیان آور، زیانبخش، آسیب انگیز، پرگزند

واژه detrimental در جمله های نمونه

1. cigarette smoking is detrimental to your health
کشیدن سیگار برای سلامتی شما زیان‌آور است.

2. Sugar is positively detrimental to bodybuilding.
[ترجمه ترگمان]قند به طور مثبت برای بدن‌سازی مضر است
[ترجمه گوگل]شکر به بدن سازی زیان آور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These chemicals have a detrimental effect/impact on the environment.
[ترجمه ترگمان]این مواد شیمیایی تاثیر منفی بر محیط‌زیست دارند
[ترجمه گوگل]این مواد شیمیایی تأثیری بر محیط زیست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Smoking is detrimental to your health.
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است
[ترجمه گوگل]سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Their decision could be detrimental to the future of the company.
[ترجمه ترگمان]تصمیم آن‌ها می‌تواند برای آینده شرکت زیان‌آور باشد
[ترجمه گوگل]تصمیم آنها می تواند آینده ش ...

مترادف detrimental

دردناک (صفت)
achy , painful , grievous , sore , agonizing , angry , detrimental , dolorous
مضر (صفت)
bad , adverse , obnoxious , evil , harmful , detrimental , noxious , damaging , pernicious , inimical , malefic , tortious , baneful , hurtful , pestiferous , nocuous , injurious , derogatory , noisome , unwholesome , inadvisable , impairing , insanitary , nocent
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant
خسارت اور (صفت)
detrimental , damaging

معنی detrimental در دیکشنری تخصصی

detrimental
[حقوق] مضر، زیانبار
[نساجی] مضر - زیان آور
[حقوق] قبول عملی، پذیرش بالفعل

معنی کلمه detrimental به انگلیسی

detrimental
• damaging, injurious, harmful
• something that is detrimental has harmful or damaging effects; a formal word.

detrimental را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

J.J.F.F.
آسیب زننده
AliReza Sh
زیان بار، زیان آور
میثم علیزاده
مضر، آسیب زننده
مصطفی بدری
خسارت بار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی detrimental
کلمه : detrimental
املای فارسی : دتریمنتل
اشتباه تایپی : یثفقهئثدفشم
عکس detrimental : در گوگل

آیا معنی detrimental مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )