برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

descartes

/deˈkɑːrt/ /deˈkɑːt/

رنه دکارت (فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی)

واژه descartes در جمله های نمونه

1. descartes was the first person to enunciate the principle of inertia
دکارت اولین کسی بود که اصل ماند (اینرسی) را بیان کرد.

2. Descartes received his stimulus from the new physics and astronomy of Copernicus, Galileo, and others.
[ترجمه ترگمان]دکارت، محرک خود را از فیزیک جدید و نجوم کوپرنیک، گالیله، و دیگران دریافت کرد
[ترجمه گوگل]دکارت محرک خود را از فیزیک و نجوم جدید کوپرنیکوس، گالیله و دیگران دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Descartes also claimed that the new rationalist methodology would bring human mastery over nature and a new age of human well-being.
[ترجمه ترگمان]دکارت همچنین ادعا کرد که روش منطق گرای جدید تسلط انسان بر طبیعت و عصر جدید رفاه انسانی را به ارمغان خواهد آورد
[ترجمه گوگل]دکارت همچنین ادعا کرد که روش شناسی جدیدی است که انسان را بر طبیعت و عصر جدیدی از رفاه بشری به ارمغان می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But Descartes had already given answers to objections such as these.
[ترجمه ترگمان]اما دکارت پیش از این به اعتراضاتی نظیر اینها پاسخ داده بود
[ترجمه گوگل]اما دکارت پیش از این پاسخ هایی به چنین اعتراضاتی داده است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه descartes به انگلیسی

descartes
• family name; rene descartes (1596-1650), french philosopher and mathematician and the founder of modern rationalism
rene descartes
• (1596-1650) french philosopher and mathematician and the founder of modern rationalism

descartes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
رنه دکارت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی descartes

کلمه : descartes
املای فارسی : دکارت
اشتباه تایپی : یثسزشقفثس
عکس descartes : در گوگل

آیا معنی descartes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )