برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1409 100 1

derail

/dɪˈreɪl/ /dɪˈreɪl/

معنی: از خط خارج شدن، از خط خارج کردن
معانی دیگر: (قطار راه آهن) از خط خارج کردن یا شدن، در مورد ترن از خط خارج شدن

واژه derail در جمله های نمونه

1. Renewed fighting threatens to derail the peace talks.
[ترجمه ترگمان]ازسرگیری درگیری‌ها تهدید می‌کند که مذاکرات صلح را از خط خارج کند
[ترجمه گوگل]مبارزه بازسازی تهدید می کند که مذاکرات صلح را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This latest incident could derail the peace process.
[ترجمه ترگمان]این حادثه اخیر می‌تواند روند صلح را از مسیر خارج کند
[ترجمه گوگل]این آخرین حادثه می تواند روند صلح را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, two important developments occurred to derail the peace process.
[ترجمه ترگمان]با این حال، دو پیشرفت مهم برای از خط خارج کردن روند صلح رخ داد
[ترجمه گوگل]با این حال، دو تحول مهم در تحقق روند صلح رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Circumstances had conspired to derail her, as they had derailed almost everyone else she knew.
[ترجمه ترگمان]اوضاع به هم توطئه کرده بود تا او را از خط خارج کند، همان طور که تقریبا هر کس دیگری را از ریل خارج کرده بودند
[ترجمه گوگل]اوضاع به توافق رس ...

مترادف derail

از خط خارج شدن (فعل)
derail
از خط خارج کردن (فعل)
derail

معنی کلمه derail به انگلیسی

derail
• cause to run off the rails (as in a train); sabotage, throw off course
• if a train is derailed, it comes off the track on which it is running.
derail efforts
• attempts to push (a plan, project, etc.) off course
derail the search for peace
• cause the attempt to create peace to fail

derail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
نقش بر آب کردن
Drail hopes
امیدها را نقش بر آب کردن
فارسی را پاس بداریم.
بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
میلاد علی پور
ازبین بردن، خراب کردن، بی اثر کردن، بی نتیجه گذاشتن
Yegane
نابود کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی derail
کلمه : derail
املای فارسی : دریل
اشتباه تایپی : یثقشهم
عکس derail : در گوگل

آیا معنی derail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )