برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

deprecate

/ˈdeprəˌket/ /ˈdeprəkeɪt/

معنی: ناراضی بودن، قبیح دانستن، بد دانستن
معانی دیگر: مذموم دانستن، نکوهیده دانستن، زشت خواندن، قبیح خواندن، ناروا دانستن، نهی کردن، ناچیز شمردن، کوچک شمردن، خوار کردن، ناراضی بودن از

واژه deprecate در جمله های نمونه

1. he used to deprecate his own achievements
او موفقیت‌های خود را ناچیز می‌شمرد.

2. We deprecate this use of company funds for political purposes.
[ترجمه هادی] ما مخالف استفاده از بودجه کارخانه برای اهداف سیاسی هستیم.
|
[ترجمه ترگمان]ما این استفاده از بودجه‌های شرکت را برای اهداف سیاسی به کار بردیم
[ترجمه گوگل]ما از این استفاده از وجوه شرکت برای اهداف سیاسی محروم هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You should not deprecate your own worth.
[ترجمه اسحاق] نباید ارزش خودت را دست کم بگیری (باید خود کم بینی را کنار بگذاری).
|
[ترجمه ترگمان]تو نباید به ارزش خودت پی ببری
[ترجمه گوگل]شما نباید ارزش خودتان را خراب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف deprecate

ناراضی بودن (فعل)
repine , deprecate
قبیح دانستن (فعل)
deprecate
بد دانستن (فعل)
irk , loathe , proscribe , dispraise , deprecate , discountenance

معنی کلمه deprecate به انگلیسی

deprecate
• disapprove; protest against; belittle, disparage
• if you deprecate something, you speak critically about it because you disapprove of it; a formal word.

deprecate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شایان
خوار و خفیف کردن
سرزنش کردن
عیب جویی کردن
حسن بشیری
(علوم رایانه/ویژگی یک نرم‌افزار) قابل‌استفاده اما منسوخ که بهتر استدیگر از آن استفاده نشود، چون ویژگی جدید و اغلب بهتری جای آن را گرفته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deprecate
کلمه : deprecate
املای فارسی : دپرکت
اشتباه تایپی : یثحقثزشفث
عکس deprecate : در گوگل

آیا معنی deprecate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )