برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1432 100 1

dependably

واژه dependably در جمله های نمونه

1. Works dependably, sincere, can withstand the tremendous pressure, has esprit de corps.
[ترجمه ترگمان]dependably، صادق، می‌تواند در برابر فشار شگرف مقاومت کند، روحیه esprit دارد
[ترجمه گوگل]با این نسخهها کار به طور مستقل، صادقانه، می تواند فشار عظیمی را پشت سر گذاشته است، esprit de corps
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cool - headed act towards people enthusiasm dependably generous, examine oneself in the thinking frequently.
[ترجمه ترگمان]رفتار Cool نسبت به افراد با شور و شوق، سخاوتمندانه و بخشنده است، و خود را به طور مرتب مورد بررسی قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]خنک - عمل سر به سوی شور و شوق مردم وابسته به سخاوتمندانه، خود را در تفکر اغلب بررسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. cool-headed act towards people enthusiasm dependably generous, examine oneself in the thinking frequently.
[ترجمه ترگمان]رفتار خونسردانه به سوی مردم شور و شوق، سخاوتمندانه و بخشنده، خود را در این تفکر مورد بررسی قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]رفتار سرد با توجه به شور و شوق مردم وابسته به سخاوتمندانه است، خود را در تفکر اغلب بررسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه dependably به انگلیسی

dependably
• reliably, in a trustworthy manner, faithfully

dependably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناهید
قابل اعتماد
احسانی
به طور قابل اعتماد
Amin
وابسته..پیوسته...با اطمینان..با اعتماد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dependably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )