برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

dense

/ˈdens/ /dens/

معنی: سفت، متراکم، محکم، انبوه، احمق، غلیظ، پر پشت، چگال، خنگ، متکاثف
معانی دیگر: (آبگونه ها) غلیظ، مایه دار، همفشرده، کندذهن، خرفت، دیرفهم، کودن

واژه dense در جمله های نمونه

1. The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.
برگ های انبوه روی درختان مقدار کمی از نور خورشید را از خود عبور می دهند

2. We couldn't row because of the dense weeds in the lake.
به خاطر وجود علف های هرز انبوه در رودخانه نمی توانستیم پارو بزنیم

3. His keen knife cut through the dense jungle.
با چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد

4. dense fog made driving difficult
مه غلیظ رانندگی را دشوار می‌کرد.

5. dense forests interposed a great barrier ahead of us
جنگل‌های انبوه مانع بزرگی را جلو ما ایجاد کردند.

6. a dense crowd
جمعیت متراکم (همفشرده)

7. a dense forest
جنگل انبوه

8. a dense mass of smoke
توده‌ی فشرده‌ای از دود

9. a dense smoke or liquid
دود یا مایع غلیظ

10. a dense substance
ماده‌ی چگال

11. the dense perplexity of vines
در هم پیچیدگی و انبوهی تاک‌ها

12. creatures living in the dense bush
موجوداتی که در جنگل انبوه زندگی می‌کنند

13. tarzan slogged his ...

مترادف dense

سفت (صفت)
firm , able-bodied , stiff , horny , hard , rigid , fast , solid , dense , tough , tight , tenacious , thick , ironclad , stark , burly , brawny , beefy , chopping , tense , taut , wiry , hard-boiled , muscle-bound
متراکم (صفت)
heaped , accumulated , aggregate , dense , compact , compressed , condensed , stagnant
محکم (صفت)
stable , firm , solid , dense , compact , compressed , adamantine , tough , strict , sturdy , strong , tight , tenacious , steel , secure , stout , frozen , substantial , buff , steady , well-set , meaty , pukka , pucka , two-handed
انبوه (صفت)
gross , luxuriant , aggregate , dense , thick , bushy , voluminous , collective , rank , multitudinous , thick-set , floccose
احمق (صفت)
dotty , senseless , silly , dense , cockscomb , foolish , dull , batty , stupid , frivolous , dopey , thickheaded , inane , fatuous , cockeyed , unmeaning , daffy , daft , fat-headed , feeble-minded , gawky , loony , spooney , spoony
غلیظ (صفت)
coarse , rude , dense , compact , thick , bombastic , grandiloquent , inspissated
پر پشت (صفت)
dense , rich , thick , bushy , lush , exuberant , thick-set , steady
چگال (صفت)
dense
خنگ (صفت)
dense , drunk , stupid , white , drunken
متکاثف (صفت)
dense

معنی عبارات مرتبط با dense به فارسی

نادانی زیاد، جهل مرکب

معنی dense در دیکشنری تخصصی

dense
[عمران و معماری] متراکم - چگال - بهمفشرده - غلیظ
[مهندسی گاز] غلیظ ، متراکم ، انبوه
[زمین شناسی] چگال ،غلیظ،متراکم ،انبوه ،احمق ،خنگ
[نساجی] غلیظ
[ریاضیات] چگال
[پلیمر] چگال
[کامپیوتر] کدی که تمام حالت های ممکن الگوی دودوئی در آن بکار برده می شود، رمز دودوئی متراکم
[عمران و معماری] بتن توپر
[زمین شناسی] بتن تو پر
[عمران و معماری] دانه بندی توپر
[زمین شناسی] دانه بندی تو پر
[عمران و معماری] سنگدانه با دانه بندی متراکم
[زمین شناسی] سنگدانه با دانه بندی متراکم
[عمران و معماری] مواد آغشته شده بسته
[کامپیوتر] لیست متراکم
[معدن] جدایش با واسطه سنگین (جدایش)
[عمران و معماری] ماسه متراک
[زمین شناسی] ماسه متراکم
[ریاضیات] مجموعه ی چگال
[آمار] مجموعه چگال
[ریاضیات] زیرمجموعه ی متراکم، زیرمجموعه ی چگال
[نفت] دانه ر ...

معنی کلمه dense به انگلیسی

dense
• compact, close; (slang) stupid, slow
• something that is dense contains a lot of things or people in a small area.
• dense fog or smoke is thick and difficult to see through.
• a dense substance is very heavy.
• if you say that someone is dense, you mean they are stupid and take a long time to understand things; an informal use.
dense crowd
• throng of people, multitude, mob
dense fog
• heavy fog, heavy mist
dense forest
• forest that is packed tightly together with trees
dense wavelength division multiplex
• technology for transmitting data by light waves via optical fibers (each signal is sent on its own wavelength - up to 80 channels can be sent through a single optical fiber)

dense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارگل
کلفت سفت ضخیم
ابراهیم علیپور
متراکم
مهدی باقری
غلیظ- شلوغ- متراکم
پوریا
(نوشته‌ای یا سخنرانی) غامض
سعیدی
حجیم
سخت/دشوار
Negar
غلیظ، متراکم، انبوه
مینا سوسوزلو
مقاوم در برابر فهمیدن
Mohammadsp
لایه هایی در شبکه های عصبی. لایه های متراکم و متصل به هم
علیرضا
گاهی معنی خفیف هم میده
Behshad
Dense=انبوه ، متراکم.
مثال:Dense fog=مه متراکم ، مه انبوه.
Farhood
✔️غلیظ
[Bad Weather]
[Collocation]
a dense fog rolls in
سهیلا مهرزاد ثمرین
در مورد توصیف موهای سر انسان به معنی "کدر"
"فاقد درخشندگی"
"موهای مُرده "
"موهای پرپشت و درهم برهم"
سهیلا مهرزاد ثمرین
درمورد توصیف موهای سر به معنی "کدر"
"فاقد درخشندگی"
"موهای بی روح و بی طراوت"
"موهای پرپشت درهم برهم"
مریم انصاری
سخت‌فهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dense

کلمه : dense
املای فارسی : دنس
اشتباه تایپی : یثدسث
عکس dense : در گوگل

آیا معنی dense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )