برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

delighted

/dəˈlaɪtəd/ /dɪˈlaɪtɪd/

معنی: خوشحال، خوش، محظوظ
معانی دیگر: بسیار خوشحال، دلشاد، مشعوف، شادمان، شادکام

واژه delighted در جمله های نمونه

1. a delighted look
ظاهری (سیمایی) بسیار خوشحال

2. he delighted in lacerating cheats and thieves
او از عذاب دادن آدم‌های متقلب و دزد خوشش می‌آمد.

3. i am delighted to meet you
از ملاقات شما بسیار خرسندم.

4. her quaint accent delighted the audience
لهجه‌ی غیرعادی او شنوندگان را محظوظ کرد.

5. the though of visiting his homeland delighted him
اندیشه‌ی دیدار وطن او را دلخوش می‌کرد.

6. I know Frank will be delighted to see you.
[ترجمه AILIN] من می دانم که فرانک از دیدن شما شادمان خوهد شد.
|
[ترجمه Artemis] می دانم فرانک بسیار خوشحال خواهد شد زمانی که شما را ببیند|
[ترجمه ترگمان]می‌دانم که فرانک از دیدن شما خوشحال خواهد شد
[ترجمه گوگل]می دانم فرانک خوشحال خواهد شد که شما را ببیند
[ترجمه شما] ترج ...

مترادف delighted

خوشحال (صفت)
shining , pleasant , happy , high , vivacious , merry , amused , delighted , glad , cheerful , lucky , fortunate , gleeful , jolly , cheery , sprightly , sunny , joyful , riant , festal , mirthful , felicific , gladsome , lilting , gleesome
خوش (صفت)
good , pleasant , well , happy , pleasing , sweet , merry , delighted , cheerful , blissful , blithe , buxom , festal , jocund
محظوظ (صفت)
happy , delighted , glad , pleased

معنی کلمه delighted به انگلیسی

delighted
• joyful, happy
• if you are delighted, you are extremely pleased and excited about something.
delighted him
• pleased him
delighted in
• took great pleasure in, enjoyed, reveled in

delighted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ازادی
خوشحال
میثم علیزاده
بسیار شادمان، خوشحال از روی ذوق
متین خدایی
بسیار خوشحال، شادمان
Taha niksirat
خرسند بودن
بیومکانیک
مشعوف
بیتا کریمی
شاد و خوشحال ‌

I was delighted to see my old friends again .
MM
ذوق زده
Mr marshall
I was delighted when i heard the news

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی delighted

کلمه : delighted
املای فارسی : دلیقتد
اشتباه تایپی : یثمهلافثی
عکس delighted : در گوگل

آیا معنی delighted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )