برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1434 100 1

defence

/dəˈfens/ /dɪˈfens/

معنی: مدافعه، پدافند، محافظت، استحکامات
معانی دیگر: رجوع شود به:defense، دفاع، دفاع کردن

بررسی کلمه defence

اسم ( noun )
• : تعریف: a spelling of

واژه defence در جمله های نمونه

1. the defence of the realm
دفاع از سرزمین سلطان

2. his arguments in defence of free trade were cogent
استدلال‌های او در دفاع از تجارت آزاد مجاب کننده بود.

3. the sinews of our national defence
ارکان پدافند ملی ما

4. attack is the best form of defence
حمله بهترین نوع دفاع است

5. Attack is the best form of defence.
[ترجمه ترگمان]حمله بهترین شکل دفاع است
[ترجمه گوگل]حمله بهترین روش دفاع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The best defence is a good offence.
[ترجمه ترگمان]بهترین دفاع یک جرم خوب است
[ترجمه گوگل]بهترین دفاع یک جرم خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Education is the chief defence of nations.
[ترجمه ترگمان]آموزش، دفاع اصلی ملت‌ها است
[ترجمه گوگل]آموزش و پرورش دفاع اصلی ملل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف defence

مدافعه (اسم)
defense , apology , justification , defence
پدافند (اسم)
defense , defence
محافظت (اسم)
defense , protection , defence , guarding
استحکامات (اسم)
work , defense , defence , rampart

معنی عبارات مرتبط با defence به فارسی

حمله بهترین نوع دفاع است
روانشناسى : دفاع خود

معنی defence در دیکشنری تخصصی

[حقوق] دفاع، مدافعه
[حقوق] دفاع با فرض صحت ادعا
[آب و خاک] دفاع عمرانی، دفاع سازه ای در مقابل سیل
[حقوق] دفاع شکلی، دفاع مقدماتی (بدون ورود در ماهیت دعوی)
[حقوق] دفاع بی اساس
[حقوق] ایراد در ماهیت دعوی
[حقوق] دفاع ماهوی، دفاع در ماهیت دعوی
[حقوق] دفاع مبتنی بر بی حقی خواهان نسبت به طرح دعوی
[حقوق] دفاع شکلی
[حقوق] دفاعیه

معنی کلمه defence به انگلیسی

defence
• protection, security (also defense)
• defence is action taken to protect someone or something from attack.
• defence is also used to refer to a country's armies and weapons, and their activities.
• a defence is something that people or animals can use or do to protect themselves.
• a defence is also something that you say in support of ideas or actions that have been criticized.
• the defences of a country or region are its armed forces and weapons.
• in a court of law, a person's defence is their denial of a charge against them.
• the defence is the case presented by a lawyer in a trial for the person who has been accused of a crime, or the lawyers for this person.
• in a sports team, the defence is the group of players who try to stop the opposing team scoring a goal or a point.
defence counsel
• lawyers for the defendant
defence disposition
• defense formation or plan, strategic deployment of forces for the defense of an area
defence layout
• strategic deployment of forces for defense of an area
defence mechanism
• reaction of self-protection by an organism; mental process whereby one avoids unpleasant ideas or impulses (psychoanalysis)
• a defence mechanism is a way of behaving or thinking which is not conscious or deliberate, but is an automatic reaction to unpleasant actions or feelings such as anxiety or fear.
defence minister
• defense minister, high government official responsible for the entire country's protection from its enemies
defence of duress
• exemption from criminal responsibility for actions that a person was forced to commit
defence of intoxication
...

defence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Asma
وکیل مدافع
فرزاد ک پ
اسم:
While these words have the same meaning, they are spelled differently in different regions. It's important that you keep your audience in mind when using defense vs. defence.
Defence (spelled with a “c”) should be used in British English. Defense (spelled with an “s”) should be used in American English.
در حالی که این کلمات معنای یکسان دارند، در مناطق مختلف به طور متفاوتی تلفظ می شوند. مهم است که هنگام استفاده از defense یا defence به مخاطبان خود توجه داشته باشید.
دفاع (با تلفظ "c") باید در انگلیسی انگلیس استفاده شود. دفاع (با تلفظ "s") باید در انگلیسی آمریکایی استفاده شود.
Negin
وکیل مظنون
پریسا خضریان
( در والیبال ) دفاع داخل میدان / عقب زمین /
استراتژی و تاکتیک یک تیم که برای دریافت ضربه تهاجمی تیم مقابل به کار برده می شود .
علی حیدر
دفاع _ وکیل مدافع
Alireza
The lawyers who try to prove that the accused person has not commited the crime
وکلای مجرم که تلاش میکنند ثابت کنند متهم مرتکب جرم نشده است.
وکلایی که میخواهند ثابت کنند که متهم مرتکب جرم شده است prosecution هستند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی defence
کلمه : defence
املای فارسی : دفنک
اشتباه تایپی : یثبثدزث
عکس defence : در گوگل

آیا معنی defence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )