برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

defeat

/dəˈfiːt/ /dɪˈfiːt/

معنی: هزیمت، شکست، شکست دادن، پیروز شدن، مغلوب ساختن، از شکل افتادهگی
معانی دیگر: برباد دادن، نقش برآب کردن، ناکام کردن، باخت، مغلوب کردن، فایق آمدن، خنثی کردن، عقیم کردن

بررسی کلمه defeat

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: defeats, defeating, defeated
(1) تعریف: to win a victory over; beat in a game, battle, or the like.
مترادف: beat, best, conquer, overcome, vanquish
مشابه: checkmate, clobber, cream, crush, down, drub, humble, lick, master, outdo, overpower, overthrow, overwhelm, rout, subdue, subjugate, thrash, triumph over, trounce, upset, whomp, worst

- They pledged to defeat their enemy.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها قول دادند که دشمن خود را شکست دهند
[ترجمه گوگل] آنها قول دادند که دشمن خود را شکست دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Our team easily defeated last year's winning team.
[ترجمه ترگمان] تیم ما به راحتی تیم برنده سال گذشته را شکست داد
[ترجمه گوگل] تیم ما به راحتی تیم برنده سال گذشته را شکست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Do you think our candidate can defeat the others?
[ترجمه ترگمان] آیا فکر می‌کنید که کاندیدای ما می‌تواند دیگران را شکست دهد؟
[ترجمه گوگل] آیا فکر می کنید کاندیدای ما می تواند دیگران را شکست دهد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه defeat در جمله های نمونه

1. defeat and the loss of his fortune sobered him down
شکست و از دست دادن ثروت او را سرعقل آورده است.

2. defeat dulled the sharp edge of his desire
شکست،لبه‌ی تیز اشتیاق او را کند کرد.

3. defeat gave a jolt to his self-confidence
شکست ضربه‌ای به اعتماد به نفس او وارد کرد.

4. his defeat is inevitable
شکست او حتمی است.

5. no defeat and disappointment seem to faze him
هیچ شکست و نومیدی او را دچار هراس نمی‌کرد.

6. that defeat is going to end us
آن شکست کار ما را خواهد ساخت.

7. their defeat was final
شکست آنها قطعی بود.

8. their defeat was retrieved
شکست آنها جبران شد.

9. their defeat was total
شکست آنان کامل بود.

10. concede defeat
شکست (خود) را قبول کردن،اعتراف به شکست کردن

11. a resounding defeat
شکست جانانه

12. a sound defeat
(یک) شکست قطعی

13. a total defeat
شکست کامل

14. after our ...

مترادف defeat

هزیمت (اسم)
defeat , decampment
شکست (اسم)
fracture , deflection , break , washout , failure , reverse , defeat , setback , losing , breakage , defeasance , defeature , refraction , flunk , fizzle , plumper , unsuccess
شکست دادن (فعل)
crush , smash , checkmate , floor , worst , drub , trounce , skunk , defeat , vanquish , outdo , smite
پیروز شدن (فعل)
win , triumph , defeat , gain victory , outfight
مغلوب ساختن (فعل)
defeat , vanquish , overcome
از شکل افتادهگی (فعل)
defeat , defeature

معنی عبارات مرتبط با defeat به فارسی

شکست (خود) را قبول کردن، اعتراف به شکست کردن

معنی defeat در دیکشنری تخصصی

defeat
[حقوق] باطل کردن نفی کردن خاتمه دادن، کان لم یکن کردن، مانع شدن، مغلوب کردن

معنی کلمه defeat به انگلیسی

defeat
• act of winning or overcoming; overthrow; instance of being defeated, loss; failure
• overcome, beat; frustrate
• if you defeat someone, you win a victory over them in a battle, game, or contest.
• if a proposal or a motion in a debate is defeated, more people vote against it than vote for it.
• if a task or a problem defeats you, it is so difficult that you cannot do it or solve it.
• to defeat an action or plan means to cause it to fail.
• defeat is the state of being beaten in a battle or contest, or of failing to achieve what you wanted to.
• a defeat is a contest in which you lose or fail to achieve what you wanted to.
defeat a bill
• vote down a proposed law, cause a bill to fail
defeat a motion
• vote down a formal proposal, cause a formal proposal to fail
defeat the enemy
• beat the enemy, conquer the adversary, overcome one's foe
be dealt a disappointing defeat
• suffer a frustrating defeat
crushing defeat
• major defeat, defeat by a large margin
recover from a defeat
• recuperate from a loss
self inflicted defeat
• causing one's own defeat, causing oneself to be beaten
suffered defeat
• lost, was beaten, was subdued by the enemy
total defeat
• absolute downfall, total failure

defeat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
نکته جالب در مورد Defeat )
اگر بعنوان اسم بکار برود به معنای شکست و ناکامی است ولی
اگر بعنوان فعل بکار رود به معنای
پیروز شدن، غلبه کردن، شکست دادن، مغلوب ساختن و... میباشد
(در واقع اسم و فعل این کلمه متضاد هم هستند و باید دید اسم است یا فعل!)
مثال برای اسم)
Our defeat was final
شکست ما قطعی بود
مثال برای فعل)
We will defeat the enemy
ما دشمن را شکست خواهیم داد.
محدثه فرومدی
ناکام‌سازی، ناکام‌گذاری، عقیم‌گذاری، مغلوب‌سازی
Fatemeh
غلبه کردن-شکست دادن-پیروزی-ناکام سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی defeat

کلمه : defeat
املای فارسی : دفیت
اشتباه تایپی : یثبثشف
عکس defeat : در گوگل

آیا معنی defeat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )