برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

deeply

/ˈdiː.pli/ /ˈdiː.pli/

معنی: عمیقا
معانی دیگر: گود، بس پایین، بسیار، سخت، بشدت، باصدای کلفت

بررسی کلمه deeply

قید ( adverb )
• : تعریف: in a strong and serious way; intensely.

- They are getting married because they love each other deeply.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها ازدواج می‌کنند، زیرا یکدیگر را عمیقا دوست دارند
[ترجمه گوگل] آنها ازدواج می کنند، زیرا عمیقا یکدیگر را دوست دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه deeply در جمله های نمونه

1. earthquakes deeply fissured the earth
زلزله زمین را دارای شکاف‌های ژرف کرد.

2. a landscape deeply imbued with shadow
منظره‌ای که عمیقا سایه‌اندازی شده بود

3. he is deeply bruised by recent events
رویدادهای اخیر او را سخت آزرده است.

4. he is deeply in love with her
او به طور عمیق عاشق آن دختر شده است.

5. they were deeply affronted by his behavior
آنان سخت از رفتار او رنجیدند.

6. he was a deeply and finely feeling man
او مردی بود دارای احساس ژرف و لطیف.

7. the corpse was deeply slashed in several places
چندین جای جسد بریدگی‌های ژرفی داشت.

8. the family was deeply disunited
آن خانواده عمیقا دستخوش چند پارچگی شده بود.

9. his behavior hurt me deeply
رفتار او مرا عمیقا آزرده کرد.

10. his words touched us deeply
سخنان او در ما عمیقا اثر کرد.

11. abbas khan's death affected us deeply
مرگ عباس‌خان ما را عمیقا متاثر کرد.

12. my parents cared for each other deeply
پدر و مادرم عمیقا خاطر همدیگر را می‌خواستند.
...

مترادف deeply

عمیقا (قید)
deeply , profoundly

معنی کلمه deeply به انگلیسی

deeply
• profoundly; intensely, extremely
deeply affected
• greatly influenced, profoundly moved
deeply depressed
• very despondent, melancholy, extremely depressed
deeply hurt
• terribly offended
deeply involved in
• very much mixed up in
deeply rooted in
• firmly implanted in, firmly established in
bowed deeply
• stooped low, bent over low
moved him deeply
• affected him emotionally, caused him to react emotionally
touched him deeply
• made him very emotional, moved him, stirred him

deeply را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدصالحی
عمیقانه
Gurur
عمیقا
جهان
با شدت و حّدت
tinabailari
عمیقاٌ ، شدیداٌ 🥌
we don't want to get too deeply involved with these people
ما نمی خواهیم خیلی زیاد با این افراد نزدیک بشیم
انسانی 92 ، هنر 87
Maede
بطور غلیظ
موسی
1. I'm deeply in love with you.
من عمیقا عاشق تو هستم
2. They adapted a machine to check how deeply patients are anaesthetised before surgery.
آنها دستگاهی را برای بررسی بیهوشی عمیق بیماران قبل از جراحی استفاده کردند.
3. An article in the April 5 issue reminds us how deeply ingrained collectivist habits of thought are in this country.
مقاله ای در شماره 5 آوریل به ما یادآوری می کند که چگونه عادتهای تفکر دیرینه عمیقاً در این کشور ریشه دوانده است.
4. Thus, at an etymological level, leaves and paper, and leaves and books are deeply connected.
بدین گونه، در سطح ریشه شناسی لغات ، برگ و کاغذ ، و برگ و کتاب با هم پیوند عمیقی دارند.
5. He was deeply respected and had a wide circle of friends who regarded him with fond affection.
او بسیار مورد احترام بود و دوستان زیادی داشت که او را با محبت می دیدند.
6. Rowan Williams is a liberal Anglo-Catholic who cares deeply about the ecclesiological value of communion.
روآن ویلیامز یک انگلیس-کاتولیک لیبرال است که به ارزش کلیسایی صمیمیت و همدلی بسیار اهمیت می دهد.
7. A customer of a restaurant is deeply affected by the manner in which staff serve them.
مشتری یک رستوران به شدت تحت تأثیر نحوه سرویس دهی کارکنان قرار می گیرد.
8. Infertility was a deeply distressing problem and childless couples would go to great lengths to raise money to fund treatment, he said.
وی گفت: ناباروری یک مشکل عمیقا ناراحت کننده بود و زوجین بدون فرزند تمام تلاش خود را می کردند تا برای تأمین هزینه های درمان پول جمع کنند.
9. Nelson stated that people keep pretending that they can make things deeply hierarchical, categorizable, and sequential when in fact they can't.
نلسون اظهار داشت كه مردم مدام وانمود می كنند كه می توانند كارها را به طور عمیق سلسله مراتبی ، طبقه بندی و ترتیب بندی كنند در حالی كه در واقع این كار را نمی توانند.
10. We are deeply moved by these loving hearts and want to thank them for their help.
ما به شدت تحت تأثیر این قلبهای دوست داشتنی قرار گرفته ایم و می خواهیم از آنها برای کمکشان تشکر کنیم.
11. Feng Shui, which is deeply rooted in ancient Chinese folk culture, is an important element in architecture here.
فنگ شویی ، که ریشه عمیقانه در فرهنگ عامیانه چینی باستان دارد ، در اینجا یک عنصر مهم در معماری است.
12. I sighed deeply and took a seat on the grass.
آه عمیقی کشیدم و روی چمن ها نشستم.

Deeply(adv)= عمیقاً،به طورعمیق،عمیقانه،بسیار،بشدت

I'm deeply sorry for it = من عمیقا برای آن متاسفم.معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی deeply

کلمه : deeply
املای فارسی : دیپلی
اشتباه تایپی : یثثحمغ
عکس deeply : در گوگل

آیا معنی deeply مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )