برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1473 100 1

deeply

/ˈdiː.pli/ /ˈdiː.pli/

معنی: عمیقا
معانی دیگر: گود، بس پایین، بسیار، سخت، بشدت، باصدای کلفت

بررسی کلمه deeply

قید ( adverb )
• : تعریف: in a strong and serious way; intensely.

- They are getting married because they love each other deeply.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها ازدواج می‌کنند، زیرا یکدیگر را عمیقا دوست دارند
[ترجمه گوگل] آنها ازدواج می کنند، زیرا عمیقا یکدیگر را دوست دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه deeply در جمله های نمونه

1. earthquakes deeply fissured the earth
زلزله زمین را دارای شکاف‌های ژرف کرد.

2. a landscape deeply imbued with shadow
منظره‌ای که عمیقا سایه‌اندازی شده بود

3. he is deeply bruised by recent events
رویدادهای اخیر او را سخت آزرده است.

4. he is deeply in love with her
او به طور عمیق عاشق آن دختر شده است.

5. they were deeply affronted by his behavior
آنان سخت از رفتار او رنجیدند.

6. he was a deeply and finely feeling man
او مردی بود دارای احساس ژرف و لطیف.

7. the corpse was deeply slashed in several places
چندین جای جسد بریدگی‌های ژرفی داشت.

8. the family was deeply disunited
آن خانواده عمیقا دستخوش چند پارچگی شده بود.

9. his behavior hurt me deeply
رفتار او مرا عمیقا آزرده کرد.

10. his words touched us deeply
سخنان او در ما عمیقا اثر کرد.

11. abbas khan's death affected us deeply
مرگ عباس‌خان ما را عمیقا متاثر کرد.

12. my parents cared for each other deeply
پدر و مادرم عمیقا خاطر همدیگر را می‌خواستند.
...

مترادف deeply

عمیقا (قید)
deeply , profoundly

معنی کلمه deeply به انگلیسی

deeply
• profoundly; intensely, extremely
deeply affected
• greatly influenced, profoundly moved
deeply depressed
• very despondent, melancholy, extremely depressed
deeply hurt
• terribly offended
deeply involved in
• very much mixed up in
deeply rooted in
• firmly implanted in, firmly established in
bowed deeply
• stooped low, bent over low
moved him deeply
• affected him emotionally, caused him to react emotionally
touched him deeply
• made him very emotional, moved him, stirred him

deeply را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدصالحی
عمیقانه
Gurur
عمیقا
جهان
با شدت و حّدت
tinabailari
عمیقاٌ ، شدیداٌ 🥌
we don't want to get too deeply involved with these people
ما نمی خواهیم خیلی زیاد با این افراد نزدیک بشیم
انسانی 92 ، هنر 87

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deeply
کلمه : deeply
املای فارسی : دیپلی
اشتباه تایپی : یثثحمغ
عکس deeply : در گوگل

آیا معنی deeply مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران