برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1466 100 1

decree

/dɪˈkriː/ /dɪˈkriː/

معنی: حکم، فرمان، حکم کردن
معانی دیگر: فتوا، گشادنامه، خواست، مشیت، فرمان دادن، فتوا دادن، امر کردن یا شدن، مقدر شدن یا کردن، مقرر کردن یا شدن

بررسی کلمه decree

اسم ( noun )
• : تعریف: an official and authoritative order or decision, esp. by a ruler or government.
مترادف: edict, fiat
مشابه: command, dictate, dictum, judgment, mandate, order, ordinance, proclamation, rescript, ruling, ukase

- He and all of his followers were banished by the king's decree.
[ترجمه داوود شفیعی] او و تمام پیروانش توسط فرمان پادشاه تبعید شدند.
|
[ترجمه ترگمان] او و همه افرادش توسط فرمان پادشاه تبعید شده بودند
[ترجمه گوگل] او و تمام پیروانش توسط فرمان پادشاه تبعید شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: decrees, decreeing, decreed
• : تعریف: to order, decide, or ordain officially and authoritatively.
مترادف: ordain
مشابه: adjudge, call, dictate, order, proclaim, promulgate, will

- The government decreed a temporary ban on shrimp fishing.
[ترجمه داوود شفیعی] دولت یک حکم برای منع موقت صید میگو صادر کرد.
...

واژه decree در جمله های نمونه

1. decree absolute
(حقوق) طلاق باین

2. decree nisi
(حقوق) طلاق مشروط،ضرب العجل طلاق

3. a court's decree
حکم دادگاه

4. a king's decree
فرمان پادشاه

5. the final decree
حکم فرجامین

6. the pope's decree
فتوای پاپ

7. the weightiest decree which he could pronounce
مهمترین حکمی که می‌توانست صادر کند

8. rule by decree
(بدون رای و صلاحدید مردم) به امر خود حکومت کردن،خود کامگی کردن

9. an interlocutory divorce decree
حکم موقت طلاق

10. he issued a decree
او حکمی صادر کرد.

11. such has been the decree of fate
خواست سرنوشت چنین بوده است.

12. The president issued a decree prohibiting trade unions.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور حکم ممنوعیت اتحادیه‌های تجاری را صادر کرد
[ترجمه گوگل]رئيس جمهور یک فرمان منع اتحادیه های کارگری را صادر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف decree

حکم (اسم)
brief , attachment , dictum , statement , edict , canon , precept , sentence , rule , decree , verdict , mandate , commission , pardon , fiat , arbiter , ruling , warrant , ordonnance , statute , commandment , finding , doom , writ , ordinance , rescript
فرمان (اسم)
order , bill , word , edict , precept , instruction , command , decree , mandate , commission , errand , institute , sanction , ordonnance , charter , steering wheel , commandment , ordinance , handlebar , rescript
حکم کردن (فعل)
adjudicate , rule , command , decree

معنی عبارات مرتبط با decree به فارسی

(حقوق) طلاق باین
حکم وزارتی که دارای قوت قانونی است
(حقوق) طلاق مشروط، ضرب العجل طلاق
(بدون رای و صلاحدید مردم) به امر خود حکومت کردن، خود کامگی کردن

معنی decree در دیکشنری تخصصی

decree
[حقوق] فرمان تصویب نامه، حکم دادگاه، مصوبه
[حقوق] حکم غیر قطعی طلاق، قرار غیر قطعی
[حقوق] حکم به ایفای عین تعهد، حکم به اجرای مستقیم تعهد

معنی کلمه decree به انگلیسی

decree
• edict, law, mandate, rule
• order by law, ordain, proclaim
• a decree is an official order, especially one made by the ruler of a country.
• if someone in authority decrees that something must happen, they order this officially.
decree absolute
• a decree absolute is the final order made by a court in a divorce case which ends a marriage completely.
decree nisi
• conditional order given by the highest court indicating that the defendant can explain his actions, order that will be used only if certain conditions are met (law)
• a decree nisi is an order made by a court which states that a divorce must take place at a certain time in the future unless a good reason is produced to prevent this.
by decree
• by order, by a ruling, by a judgment
divine decree
• something that is foreordained by god
foreclosure decree
• court order to deprive of the right to mortgage or redeem one's property (usually because of failure to make payments)
issue a decree
• make a judicial decision, announce an edict, issue a command

decree را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
فرمان اجرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decree
کلمه : decree
املای فارسی : دکری
اشتباه تایپی : یثزقثث
عکس decree : در گوگل

آیا معنی decree مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران