برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1414 100 1

declarative sentence

بررسی کلمه declarative sentence

اسم ( noun )
• : تعریف: a sentence that makes a statement. There are many examples of declarative sentences, such as, "It is raining outside."

واژه declarative sentence در جمله های نمونه

1. That leaves open the possibility, however, that some declarative sentences or statements are not factual and express something other than beliefs.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این امر امکان باز کردن امکان را فراهم می‌کند، با این حال، برخی از جملات یا اظهارات declarative واقعی نیستند و چیزی غیر از اعتقادات را بیان می‌کنند
[ترجمه گوگل]با این وجود، این امکان را فراهم می کند که برخی جملات و اظهاراتی که بیان شده اند نیستند و چیزی غیر از باور ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Usually for a declarative sentence: the subject (S) precedes the predicate and the verb (V) precedes the object (O); the modifier (attributive and adverbial) precedes the central words.
[ترجمه ترگمان]معمولا برای یک جمله declarative: موضوع (S)قبل از نظر (O)مقدم است و فعل (V)بر جسم مقدم است (O)؛ تعدیل‌کننده (attributive و adverbial)بر کلمات مرکزی مقدم است
[ترجمه گوگل]معمولا برای یک عبارت declarative: موضوع (S) قبل از پیش فرض است و فعل (V) پیش از جسم (O)؛ اصلاح کننده (attributive and adverbial) پیش از کلمات مرکزی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Place ti at the terminal of a declarative sentence, to express that something that the speaker is not sure, but the statement content is his subjective idea.
[ترجمه ترگمان]مکان یاب را در پایانه یک جمله اع ...

معنی declarative sentence در دیکشنری تخصصی

declarative sentence
[ریاضیات] گزاره

معنی کلمه declarative sentence به انگلیسی

declarative sentence
• sentence stating or declaring something

declarative sentence را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی declarative sentence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )