برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

decisive

/dəˈsaɪsɪv/ /dɪˈsaɪsɪv/

معنی: قطعی، قاطع
معانی دیگر: سرنوشت ساز، بنیادین، حساس، مهم، بی چون و چرا، مسلم، مصمم، پراراده، استوار، پابرجا، آهنگین

بررسی کلمه decisive

صفت ( adjective )
مشتقات: decisively (adv.), decisiveness (n.)
(1) تعریف: having the power or character to make decisions or end disputes.
مترادف: decided, determined, emphatic, resolute, strong-willed
متضاد: indecisive, vacillating, wishy-washy
مشابه: forceful, last, ultimate, unwavering

- She is a very decisive person.
[ترجمه البی] او یک شخص بسیار قاطعی است
|
[ترجمه ترگمان] او یک فرد بسیار قاطع است
[ترجمه گوگل] او یک شخص بسیار تعیین کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: definite; clear-cut.
مترادف: certain, clear-cut, conclusive, definite, definitive, final, incontestable, incontrovertible, indisputable, irrefutable, obvious, undeniable, unmistakable, unquestionable
متضاد: equivocal, hesitant, indecisive
مشابه: absolute, categorical, deciding, explicit, unconditional, unequivocal, unqualified

- a decisive election victory
[ترجمه ترگمان] پیروزی قاطع انتخابات
[ترجمه گوگل] یک پیروز ...

واژه decisive در جمله های نمونه

1. decisive evidence
شواهد محکم

2. a decisive moment in the history of a nation
لحظه‌ای سرنوشت ساز در تاریخ یک ملت

3. a decisive person
آدمی مصمم

4. a decisive victory
پیروزی قاطع

5. She has played a decisive role in the peace negotiations.
[ترجمه ترگمان]او نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات صلح ایفا کرده‌است
[ترجمه گوگل]او نقش تعیین کننده ای در مذاکرات صلح ایفا کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Women can play a decisive role in the debate over cloning.
[ترجمه ترگمان]زنان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بحث در مورد شبیه‌سازی داشته باشند
[ترجمه گوگل]زنان می توانند نقش تعیین کننده ای در بحث در مورد کلونینگ بازی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Man is a decisive factor in doing everything.
[ترجمه ترگمان]بشر عامل تعیین‌کننده در انجام هر کاری است
[ترجمه گوگل]انسان عامل مهمی در انجام هر کاری است
[ترجمه شما] ...

مترادف decisive

قطعی (صفت)
absolute , decisive , definite , definitive , certain , final , unconditional , critical , decretive , decretory , positive , categorical , sure , last , categoric , conclusive , deterministic , trenchant , decided , magistral , terminative , peremptory , uncompromising , irrevocable
قاطع (صفت)
decisive , definitive , final , decretive , decretory , categorical , overbearing , categoric , crucial , conclusive , incisive , trenchant , secant , magistral , unanswerable

معنی کلمه decisive به انگلیسی

decisive
• conclusive; decided; final
• if a fact, action, or event is decisive, it makes it certain that there will be a particular result.
• if someone is decisive, they have the ability to make quick decisions.
decisive battle
• conclusive battle, struggle which decides the final outcome of a conflict
decisive tone
• firm tone of voice

decisive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
تعیین کننده
sami
تأثیرگذار
میثم علیزاده
● قاطع( در مورد انسان)
● سرنوشت ساز
Soorena Bahrami
تصمیم گیرنده خوب
عمید
در مورد تصمیم گرفته شده مصمم بودن
Mobina javaheri
قطعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decisive
کلمه : decisive
املای فارسی : دکیسیو
اشتباه تایپی : یثزهسهرث
عکس decisive : در گوگل

آیا معنی decisive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )