برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

deception

/dəˈsepʃn̩/ /dɪˈsepʃn̩/

معنی: فریب، فریب خوردگی، نیرنگ، تزویر، گول، فریبکاری، اغفال، حیله، شیادی، تقلب
معانی دیگر: حقه بازی، گول خوردگی، فریفتگی، اغوا شدگی، آورند، خدعه، دوز و کلک، بدسگالی

بررسی کلمه deception

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of causing someone to believe an untruth, or the state of being so deceived.
مترادف: chicanery, deceit, dishonesty, duplicity, fraud, humbug, prevarication, trickery
مشابه: delusion, double-dealing, forgery, hanky-panky, hoax, hocus-pocus, hypocrisy, intrigue, monkey business, razzle-dazzle, ruse, swindle

(2) تعریف: the means of causing someone to be deceived; trick; lie; fraud.
مترادف: artifice, deceit, fraud, hanky-panky, hocus-pocus, humbug, lie, monkey business, prevarication, razzle-dazzle, ruse, stratagem, subterfuge, trick, trickery
مشابه: chicanery, counterfeit, fake, falsehood, feint, flimflam, hoax, imposture, mendacity, sham, swindle, Trojan horse, wile

- Her news article was full of deceptions.
[ترجمه ترگمان] مقاله او پر از deceptions بود
[ترجمه گوگل] مقاله خبری او پر از فریب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه deception در جمله های نمونه

1. his attempts at deception
کوشش‌های او به منظور گول زدن،اقدامات ریاکارانه‌ی او

2. the undoubted master of political deception
استا مسلم فریبکاری سیاسی

3. when i discovered my own deception it was already too late
وقتی به گول خوردگی خود پی بردم که کار از کار گذشته بود.

4. . . . that they open the door to deception and hypocrisy
. . . که در خانه‌ی تزویر و ریا بگشایند

5. This elaborate deception fooled his family for ages.
[ترجمه ترگمان]این فریب استادانه خانواده او را سال‌ها فریب داده بود
[ترجمه گوگل]این فریب دقیق فریب خانواده خود را برای سنین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I'm sorry you have resorted to deception.
[ترجمه ترگمان]متاسفم که تو فریب خوردی
[ترجمه گوگل]من متاسفم که شما به فریب متوسل شده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He was found guilty of obtaining money by deception.
[ترجمه ترگمان]او به خاطر بدست آوردن پول توسط فریب مجرم شناخته شد
[ترجمه گوگل ...

مترادف deception

فریب (اسم)
bewitchment , conjuration , cheat , humbuggery , wile , allurement , lure , enticement , deception , deceit , fraud , delusion , temptation , seducement , magic , sorcery , bluff , bamboozle , bilk , bob , humbug , brogue , cantrip , imposture , swindle , defraudation , diabolism , hocus-pocus , goety , hoodoo , inveiglement
فریب خوردگی (اسم)
amusement , deception
نیرنگ (اسم)
art , craft , artifice , deception , trap , trick , trickery , ruse , witchcraft
تزویر (اسم)
artifice , wile , deception , falsification , duplicity
گول (اسم)
illusion , cheat , deception , jape , bilk , gull , cajolement , cajolery , humbug , crimp
فریبکاری (اسم)
con , deception , skin game
اغفال (اسم)
confusion , deception , delusion , elusion , hallucination
حیله (اسم)
illusion , foul , craft , cunning , deftness , wile , deception , deceit , fraud , evasion , trick , ruse , humbug , gaff , imposture , gimmick , guile , monkeyshine , slyness
شیادی (اسم)
juggle , deception , deceit , fraud , trick
تقلب (اسم)
malversation , slur , fakery , deception , fraud , swindle , skullduggery , skulduggery

معنی عبارات مرتبط با deception به فارسی

خودفریبی (self-deceit هم می گویند)، فریب نفس

معنی کلمه deception به انگلیسی

deception
• deceit, fraud, misleading act
• a deception is something that you say or do in order to deceive someone.
• deception is the act of deceiving someone.
self deception
• tricking oneself, deceiving oneself

deception را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منیره
فریب
علی حیدر
اغواء_ خدعه _ فریب
English User
دوز و دغل
Dark Light
noun
1 [noncount] :
🔴 the act of making someone believe something that is not true : the act of deceiving someone
◀️She accuses the company of willful deception in its advertising
◀️The article describes the government's use of deception [=deceit] to gain public support for the program
◀️[She practiced deception on her unsuspecting clients. [=she deceived them
2 [count] :
🔴an act or statement intended to make people believe something that is not true
◀️His many deceptions did not become known until years after he died.
◀️(It was a misunderstanding on her part, not a deliberate deception on his (part
[=he didn't try to deceive her or lie to her]
◀️[a clever deception [=trick
امیدرضا صالحی
فریب
for example:
Theatricality and deception are powerful agents
زیبا جلوه دادن{یا تئاتری بودن} و فریب دو عامل { یا مامور} قدرتمند هستند
Theatricality به معنای تئاتری بودن، زیبا نشان دادن یا حقه هست.
امیدرضا صالحی
فریب
for example:
Theatricality and deception are powerful agents
زیبا جلوه دادن{یا تئاتری بودن} و فریب دو عامل { یا مامور} قدرتمند هستند
Theatricality به معنای تئاتری بودن، زیبا نشان دادن یا حقه هست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی deception

کلمه : deception
املای فارسی : دکپتین
اشتباه تایپی : یثزثحفهخد
عکس deception : در گوگل

آیا معنی deception مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )