برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

death wish

/ˈdeθˈwɪʃ/ /deθwɪʃ/

(روان پزشکی) آرزوی مرگ، مرگ خواهی

بررسی کلمه death wish

اسم ( noun )
• : تعریف: a usu. unconscious desire for one's own or another's death.

واژه death wish در جمله های نمونه

1. Another way to have a death wish associated with the road; crossing it.
[ترجمه ترگمان]یک راه دیگر برای داشتن آرزوی مرگ همراه با جاده؛ عبور از آن
[ترجمه گوگل]راه دیگری برای داشتن آرزوی مرگ در ارتباط با جاده؛ عبور از آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This amounts to a death wish as it is generally only the evangelical wing of the church that is growing.
[ترجمه ترگمان]این یک آرزوی مرگ است، چون به طور کلی تنها جناح پروتستان کلیسا است که در حال رشد است
[ترجمه گوگل]این به معنای آرزوی مرگ است زیرا عموما تنها جبهه انجیلی کلیسایی است که در حال رشد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They deny the possibility of a death wish lurking amidst the gardens of lust.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها احتمال مرگ را انکار می‌کنند که آرزوی مرگ در میان باغ‌های شهوت است
[ترجمه گوگل]آنها امكان آرزوی مرگ را در میان باغ های شهوت كه از بین می روند، انكار می كنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Death Wish now generates massive amounts of lag for the Warrior and is working as intended.
...

معنی کلمه death wish به انگلیسی

death wish
• desire for death (by a person - about himself or someone else)
• a death wish is a conscious or unconscious desire to die or be killed.

death wish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sherko
ارزوی مرگ
نرگس
میخوام بمیرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی death wish

کلمه : death wish
املای فارسی : داته ویش
اشتباه تایپی : یثشفا صهسا
عکس death wish : در گوگل

آیا معنی death wish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )