برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

dear

/ˈdɪr/ /dɪə/

معنی: عزیز، عزیز، گرامی، پر ارزش، چیز عزیز و پربها، محبوب، گران، گران کردن، کسی را عزیز خطاب کردن
معانی دیگر: نازنین، گرانمایه، گرانقدر، ارجمند، دلبند، جانم، (در نامه نگاری - حرف بزرگ) فرمند، والا، جناب آقای، آقای، خانم، گزاف، گرانبها، پر هزینه، صادقانه، صمیمانه، از ته دل، دوست داشتنی، ملوس، (حرف ندا حاکی از غم یا نومیدی و غیره) افسوس، هیهات

بررسی کلمه dear

صفت ( adjective )
حالات: dearer, dearest
(1) تعریف: loved or precious.
مترادف: beloved, cherished, loved, precious, treasured
مشابه: darling, favorite, intimate, old, pet, sweet

- She's a dear friend whom I've known for years.
[ترجمه ترگمان] او دوست من است که سال‌ها است او را می‌شناسم
[ترجمه گوگل] او دوست عزیز من است که من برای سال ها شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (cap.) used as a conventional greeting that opens a letter.

- "Dear Mr. Flynn," the letter began.
[ترجمه ترگمان] آقای فلین عزیز \"نامه شروع شد\"
[ترجمه گوگل] آقای فلین عزیز، نامه شروع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: expensive or excessive.
مترادف: costly, expensive, high, steep
متضاد: cheap
مشابه: excessive, exorbitant, extravagant, fancy, immoderate, valuable

- I paid a dear price for that carpet.
[ترجمه ترگمان] من بهای گران بهای آن فرش را دادم
...

واژه dear در جمله های نمونه

1. dear child, heed your mother's words!
بچه‌جان،حرف مادرت بشنو!

2. dear countrymen, . . .
هم‌میهنان گرامی . . .

3. dear friend. . .
دوست گرامی . . .

4. dear friends, welcome!
دوستان عزیز،خوش آمدید!

5. dear iraj. . .
ایرج جان . . .

6. dear readers, i hope you will like this book
خوانندگان عزیز امیدوارم از این کتاب خوشتان بیاید.

7. dear sir
آقای محترم

8. dear (or oh dear or dear me)
(حرف ندا حاکی از غم یا نومیدی و غیره) افسوس،هیهات

9. dear to one's heart
بسیار گرامی،عزیز دل

10. a dear little cat
گربه‌ی کوچک و نازنین

11. my dear little mother
مادر عزیز و کوچولوی من‌!

12. "it's elementary, dear watson!"
((واتسون عزیز،بدیهی است‌!))

13. for dear life
باکمال جدو جهد،برای جان به‌در بردن

14. the fault, dear bruts, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings
...

مترادف dear

عزیز (اسم)
sweetheart , honey , dear , turtledove
عزیز (صفت)
dear , darling , precious
گرامی (صفت)
dear
پر ارزش (صفت)
dear , precious
چیز عزیز و پربها (صفت)
ample , dear
محبوب (صفت)
favorite , honey , lovable , loveable , lovesome , dear , beloved , popular , loved , cherished , darling , intimate , precious , treasured
گران (صفت)
dear , heavy , onerous , costly , exclusive , expensive , prohibitive , sumptuous , deluxe , prohibitory
گران کردن (فعل)
dear , endear
کسی را عزیز خطاب کردن (فعل)
dear

معنی عبارات مرتبط با dear به فارسی

گران تمام شده، گران خرید
(عامیانه)، نامه ی وداع (نامه ای که زن به شوهر می نویسد و تقاضای طلاق می کند یا دوست دختر به پسر می نویسد و با او قطع رابطه می کند)
آه، افسوس
اه افسوس
اقای گرام، اقای عزیز
بسیار گرامی، عزیز دل
سال گرانی

معنی کلمه dear به انگلیسی

dear
• loved one, dear one; term of endearment
• favorite, precious, beloved; costly, expensive
• at a high price, expensively
• exclamation of surprise or distress
• you can call someone dear as a sign of affection.
• dear is written at the beginning of a letter, followed by the name or title of the person you are writing to.
• you use dear to describe someone or something that you feel affection for.
• if something is dear to you, you care deeply about it.
• you say `oh dear' when you are sad or upset about something.
• something that is dear costs a lot of money.
• see also dearest.
dear family
• salutation used at the beginning of a letter to one's family
dear madam
• polite salutation used at the beginning of a letter to a woman
dear me!
• oh my! (expression of surprise, concern or consternation)
dear member
• polite salutation used at the beginning of a letter
dear parents
• polite salutation used at the beginning of a letter (especially by a teacher to the parents of a student)
dear sir
• polite salutation used at the beginning of a letter to a man
dear sir and madam
• polite salutation used at the beginning of a letter to a man and woman
buy cheap and sell dear
• sell at a profit, by for a low price and resell at a high price (business)
cost him dear
• he had to pay a high price
hold dear
• value, cherish, esteem, appreciate, treasure
my dear
• my darling, my love
...

dear را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازنین
به معی زندگی .،نفس
aristocrat
نزديك دلبند عزيز
junker
نزديك عزيز دلبند
Alireza
عزیز . دلبند
فاطمه
عزیز دل
dony
زندگی، عزبزم، عزیز دل ، دلنبد
سجاد نوروزی
در ابتدای نامه ها و ایمیل ها استفاده میشه برای احترام یه چیزی تو مایه های سرکار،جناب و....
shiva_sisi‌
عـــــــــزیزمـــــ**
Sevda
عزیز. عزیزدل. گرامی
مرینت
محبوب
مرجان
دوست داشتنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dear
کلمه : dear
املای فارسی : جناب
اشتباه تایپی : یثشق
عکس dear : در گوگل

آیا معنی dear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )