برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

dark ages

/ˈdɑːrkˈeɪdʒəz/ /dɑːkˈeɪdʒɪz/

سده های تیره (بخش اول قرون وسطی از حدود 476 تا 1000 میلادی - دوران پس روی اروپا)

بررسی کلمه dark ages

اسم ( noun )
• : تعریف: the Middle Ages, esp. from about 476 A.D. to the end of the tenth century, so called because of intellectual, cultural, and social decline and stagnation.

واژه dark ages در جمله های نمونه

1. Back in the dark ages of computing, in about 1980, they started a software company.
[ترجمه ترگمان]در سنین تیره محاسبه، در حدود سال ۱۹۸۰، آن‌ها یک شرکت نرم‌افزاری را آغاز کردند
[ترجمه گوگل]در سن های تاریک محاسبات، در حدود 1980، آنها یک شرکت نرم افزاری را آغاز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Richard is stuck in the Dark Ages when it comes to his attitudes towards women.
[ترجمه ترگمان]ریچارد در قرون‌وسطی گرفتار رفتار خود نسبت به زنان است
[ترجمه گوگل]ریچارد در عصر تاریکی گیر می آید وقتی که به نگرش وی نسبت به زنان می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You're living in the dark ages, Mum!
[ترجمه ترگمان]تو در عصر تاریکی زندگی می‌کنی، مامان!
[ترجمه گوگل]شما در سنین تاریک زندگی می کنید، مادر!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The dark ages to come will endure not twelve, but thirty thousand years.
[ترجمه ترگمان]سال‌های تاریکی فرا می‌رسد، نه دوازده، بلکه سی هزار سال
[ترجمه گوگل]سنین تاریکی که می آیند، نه دوازده، ب ...

معنی کلمه dark ages به انگلیسی

dark ages
• middle ages, period of history between 476 a.d. and the beginning of the renaissance, period of time between ancient times and modern times

dark ages را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

e.sobhani
Dark Ages
قرون وسطی
Are you from the Dark Ages?
از قرون وسطی آمدی؟ (کنایه از اینکه چرا سطح و طرز فکرت اینقدر پایین )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dark ages
کلمه : dark ages
املای فارسی : درک اگس
اشتباه تایپی : یشقن شلثس
عکس dark ages : در گوگل

آیا معنی dark ages مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )