برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

daedal

/ˈdiːdəl/ /ˈdiːdəl/

(کاربرد ادبی) عالی، خوش ساخت، ظریف و زیبا، شاهکار، باهنر، دارای هوش اختراع، پیچیده، لابلا

واژه daedal در جمله های نمونه

1. Somewhat daedal dream, fell into the deep night.
[ترجمه ترگمان]چیزی که در آن شب رویایی بیش از پیش در خواب دیده می‌شد در دل شب فرو ریخت
[ترجمه گوگل]رویای شگفت انگیز، به شب عمیق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Daedal, must adjust mechanism of train of thought, innovation, development channel ceaselessly.
[ترجمه ترگمان]Daedal، باید مکانیسم قطار اندیشه، نوآوری، توسعه کانال توسعه را تطبیق دهد
[ترجمه گوگل]Daedal، باید مکانیسم قطار فکر، نوآوری، کانال توسعه بی وقفه را تنظیم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is the daedal hand of nature that not only leaves endless imagination to people, but also records precious information related to biological evolution and human activities trace.
[ترجمه ترگمان]این دست daedal طبیعت است که نه تنها تخیل بی‌پایان را به انسان واگذار می‌کند بلکه اطلاعات ارزشمند مربوط به تکامل زیستی و ردیابی فعالیت‌های انسانی را ثبت می‌کند
[ترجمه گوگل]این دست دائمی طبیعت است که نه تنها تخیل بی پایان را به مردم می دهد، بلکه اطلاعاتی راجع به پیشرفت های بیولوژیکی و فعالیت های انسانی را نیز ثبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه daedal به انگلیسی

daedal
• formed with art; displaying inventive skill

daedal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
باهنر، داراى هوش اختراع، پیچیده، لابلا عالی،خوش ساخت،ظریف و زیبا،شاهکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی daedal
کلمه : daedal
املای فارسی : دأدل
اشتباه تایپی : یشثیشم
عکس daedal : در گوگل

آیا معنی daedal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )