برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1392 100 1

Duke it out

معنی کلمه Duke it out به انگلیسی

duke it out
• fight it out, participate in a struggle in which the strongest wins

Duke it out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
1-مبارزه کردن(با مشت)، مشت زدن، درگیر شدن، دعوا کردن(هم فیزیکی هم لفظی)!
Watch out!, there's two guys duking it out in the back of the bar
مراقب باشید! دو نفر پشت بار (میخونه) دارند دعوا می کنند!
2- بحث و جدل، جر و بحث، دعوای لفظی، مباحثه کردن!
In such a big family, my siblings and I always have to duke it out for our parents' attention
در یک همچین خانواده بزرگی، من و خواهر برادرانم همیشه مجبوریم بخاطر توجه والدینمان جر و بحث کنیم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Duke it out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )