برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

Dressing room

/ˈdresɪŋˈruːm/ /ˈdresɪŋruːm/

رختکن، اطاق مخصوص گریم و تعویض لباس در تئاتر، اطاق رخت کن درتئاتر وغیره، اطاق ویژه ارایش اطاق ویژه ارایش یاجامه پوشی

واژه Dressing room در جمله های نمونه

1. Where is the dressing room.
[ترجمه ترگمان]اتاق تعویض لباس کجاست
[ترجمه گوگل]اتاق پانسمان کجاست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had come in from his dressing room and Eileen was waiting, dressed and ready for the dinner party.
[ترجمه ترگمان]او از اتاق تعویض لباس خود بیرون آمده بود و ایل ین منتظر مهمانی شام بود
[ترجمه گوگل]او از اتاق پانسمانش آمده بود و آیلین منتظر بود، لباسش را برای مهمانی شام آماده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He rushed offstage and up to Lesley-Jane's dressing room.
[ترجمه ترگمان]او با عجله از صحنه خارج شد و به اتاق تعویض لباس جین رفت
[ترجمه گوگل]او عصبانی شد و تا اتاق پانسمان لسلی جین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jim Magilton thumped one home and in the dressing room.
[ترجمه ترگمان]جیم Magilton به یک خانه و در اتاق پرو ضربه زد
[ترجمه گوگل]جیم مگیلتون یک خانه و در اتاق پانسمان را گرفت
[ترجمه شما] ...

معنی Dressing room در دیکشنری تخصصی

[سینما] رختکن

معنی کلمه Dressing room به انگلیسی

dressing room
• room used for changing clothes (eg. theater or a clothing store)
• a dressing room is a room in a theatre where actors prepare for a performance.
• a dressing room is also a room in a sports arena where athletes get changed.

Dressing room را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

parya
رختکن اتاق پرو
التن قاسمپور
اتاق پرُو،رخت کن
..
Fitting room

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dressing room
کلمه : dressing room
املای فارسی : درسینگ روم
اشتباه تایپی : یقثسسهدل قخخئ
عکس dressing room : در گوگل

آیا معنی Dressing room مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )