برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Doctrine of nulla poena sine lege

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
اصل قانونی بودن مجازات.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Doctrine of nulla poena sine lege مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )