برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

Dele

/ˈdiːliː/ /ˈdiːliː/

معنی: بزدایید، حذف شدن، حذف کردن
معانی دیگر: (چاپ) حذف شود، از قلم بیاندازید، در تصحیح حذف شود، پاک کنید

مترادف Dele

بزدایید (اسم)
dele
حذف شدن (فعل)
dele
حذف کردن (فعل)
eliminate , pretermit , expurgate , dele , delete , omit , elide , retrench

معنی کلمه Dele به انگلیسی

dele
• instruction to delete (printer's symbol)
• delete, permanently remove, erase, blot out; mark for deletion

Dele را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالخلیل قوطوری
Dele-En- دأل، دألی= بزدایید، حذف شدن، حذف کردن
معانی دیگر: (چاپ) حذف شود، از قلم بیاندازید، در تصحیح حذف شود، پاک کنید
Dele-Turk=زائد، نا صحیح، نادرست( از نظر روحی وروانی وفکری)، سرگشته وپریشان، دیوانه
دأل پسوند منفی کننده است همانند نا ونه،نیست فارسی عمل می کند مثل : دوغری=درست –دوغری دأل=نادرست، درست نیست – بارمالی=باید رفت- بارمالی دأل= نباید رفت- گولملی=باید خندید-گولملی دأل=نباید خندید و...-یازمالی =باید نوشت-یازمالی دأل= نباید نوشت-دألی=دیوانه-دألی دأل=دیوانه نیست - دألی پُرخان=مجنون- دأل = مجنون نیست – بو=این –بودأل=این نیست – با =هست، وجود دارد –با دأل=نیست، وجود ندارد-و... پس همانطور که متوجه شدید این پسوند عمل زدودن وحذف عملکرد قبل هر کلمه و نیست ونابودی یا برداشتن آن خصوصیت از هر چیزی را انجام می دهد. پس می توان آنرا در معانی انگلیسی حذف وزدودن ، نیست ونابود کردن ، انداختن به ذباله دانی ، برداشتن و... هر معنی در همین مایه ها بکار برد.
- dɪˈliː t- Delete-En دیلت-دیلی=انداختن، حذف کردن، برداشتن
معانی دیگر: (چیزی را از متن نگاشته شده) زدن، قلم زدن، (زادشناسی) ستردن
Delete-Turk- دأل اِت،دأل آت=نیست وحذف کردن،انداختن ، برداشتن، زدودن و...
دأل =در Dele توضیح داده شد- اِت=فعل امر اِتمک= کردن، انجام دادن، و...- آت=فعل امر آتماق= انداختن، پرت کردن، شلیک کردن و...- آلماق = گرفتن و...
dɪˈliːʃn̩-Deletion-En - دألیشن-دیلیشن=حذف
معانی دیگر: زدگی (از متن نگاشته یا چاپ شده)، قلم خوردگی، زدش، (واژه یا عبارت) زده شده، حذف شده، قلم خورده، محو
Deletion-Turk-دألیشن= حذف شده، زدوده شده، محو نابود شده
پسوند ایشن =نشانۀ انجام گرفته شدن کاری یا وقوع امری را نشان می دهد– ایش= کار، تلاش، انجام عمل – ایشن یا ایشلَن(مخفف ایش اِدیلن)= کار شده ، انجام گرفته

ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک poladabady@blogfa.com

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dele
کلمه : dele
املای فارسی : دل
اشتباه تایپی : یثمث
عکس dele : در گوگل

آیا معنی Dele مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )