برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

Damage

/ˈdæmədʒ/ /ˈdæmɪdʒ/

معنی: خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه زدن به، خسارت وارد اوردن
معانی دیگر: آسیب، گزند، صدمه، لطمه، گزایش، آهومندی، (حقوق - جمع) خسارت (خسارات)، وجه الخساره، تاوان، غرامت، آسیب زدن، گزند زدن، گزاییدن، آهومند کردن، لطمه زدن، صدمه زدن، (عامیانه) هزینه، خرج، خسارت بار آوردن، زیان وارد آوردن

بررسی کلمه Damage

اسم ( noun )
(1) تعریف: harm or injury that reduces usefulness, value, or soundness.
متضاد: repair
مشابه: destruction, harm, hurt, injury, loss, wrong

- The accident caused a lot of damage to our car.
[ترجمه Mm.D] این تصادف باعث آسیب بسیاری به خودروی ما شده است.
|
[ترجمه N.T] این تصادف باعث خسارت زیادی به ماشین ما شده است.
|
[ترجمه Amir] (این) تصادف موجب(وارد شدن) آسیب زیادی به خودروی مان شد.
|
[ترجمه ترگمان] تصادف باعث خسارت زیادی به اتومبیل ما شد
[ترجمه گوگل] این حادثه باعث آسیب زیادی به ماشین ما شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Damage ...

واژه Damage در جمله های نمونه

1. flood damage
آسیب (وارده در اثر) سیل

2. irreparable damage
آسیب جبران ناپذیر

3. the damage caused by neglect
خسارت حاصله در نتیجه‌ی بی توجهی

4. the damage done by the flood locally
آسیب محلی وارده توسط سیل

5. to damage someone's reputation
به شهرت کسی آسیب زدن

6. cause damage
صدمه زدن،خسارت رساندن

7. the damage is done
حالا دیگر دیر شده است (چون خسارت وارد آمده)

8. another rainfall caused great damage
یک بارندگی دیگر موجب خسارات فراوان شد.

9. the building suffered considerable damage
به ساختمان خسارات عمده‌ای وارد شد.

10. the buildings suffered extensive damage
ساختمان‌ها دستخوش آسیب فراوانی شدند.

11. to indemnify someone against damage or loss
کسی را در مقابل صدمه یا خسارت تضمین کردن

12. the goods that have suffered damage
کالاهایی که صدمه دیده‌اند

13. according to the policeman's notations, the damage to our car amounted to twenty thousand tomans
...

مترادف Damage

خسارت (اسم)
loss , damage , recompense , harm , lesion , detriment , scathe , smart money
خرابی (اسم)
decay , ruin , failure , damage , desolation , wreck , destruction , devastation , havoc , demolition , ruination , dilapidation , disrepair , eversion , wrack
زیان (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , ill , harm , wash out , drawback , disadvantage , disservice , detriment , incommodity , forfeit , scathe
ضرر (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , harm , prejudice , disadvantage , injury , detriment , wound
اسیب (اسم)
hurt , damage , mar , inconvenience , harm , strain , lesion , injury , trauma , teen , tort
خدشه (اسم)
loss , scratch , damage , flaw
خلل (اسم)
damage
خسران (اسم)
loss , damage , harm
گزنده (اسم)
damage
خسارت وارد کردن (فعل)
blemish , hurt , spoil , damage , harm
ضایع کردن (فعل)
decay , destroy , addle , spoil , waste , damage , mar , fordo
عیب دار کردن (فعل)
debase , blemish , addle , damage , cripple , deform , deteriorate , disable , flaw , disimprove
خسارت زدن (فعل)
hurt , damage , harm , damnify
خسارت رساندن (فعل)
hurt , damage , harm
زیان زدن (فعل)
damage
معیوب کردن (فعل)
damage , mar , mutilate , impair
لطمه زدن به (فعل)
damage
خسارت وارد اوردن (فعل)
hurt , damage , harm , damnify , endamage

معنی عبارات مرتبط با Damage به فارسی

صدمه زدن، خسارت رساندن
(عامیانه) چقدر باید (خسارت) بپردازم ؟

معنی Damage در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] خسارت
[عمران و معماری] خسارت
[برق و الکترونیک] خسارت ، خرابی
[مهندسی گاز] زیان ، خسارت ، معیوب کردن
[بهداشت] آسیب
[حقوق] خسارت، ضرر، زیان، صدمه، غرامت
[نساجی] آسیب دیدگی
[ریاضیات] خسارت، ضرر، زیان، صدمه، غرامت، خرابی، وجه خسارت، تاوان
[پلیمر] آسیب
[آب و خاک] خسارت
[شیمی] چگالی آسیب رسانی
[آمار] تابع صدمه
[آمار] مدل صدمه
[نساجی] آسیب قلیایی
[آب و خاک] خسارت ناشی ازکاویتاسیون
[سینما] آسیب حاشیه
[عمران و معماری] زیان سیل
[آب و خاک] خسارات سیل
[آب و خاک] خسارت تگرگ
[حسابداری] خسارت غیر مستقیم
[حقوق] خسارت غیر قابل جبران
[آب و خاک] آسیب آذرخش
[حقوق] زیان معنوی
...

معنی کلمه Damage به انگلیسی

damage
• injury, harm; (slang) expense, cost (e.g., "what is the damage for the drinks we had at the bar?")
• cause harm, cause injury
• to damage something means to injure, harm, or weaken it in some way.
• damage is injury or harm that is caused to something.
• when a court of law awards damages to someone, it orders those who are responsible for harming them, or for harming their reputation or property, to pay them a set amount of money as compensation; a legal use.
damage calculation
• estimation of the amount of damage done
damage insurance
• insurance against damages
actual damage
• real injury, damage which has actually occurred (often more than appears to the eye)
aggravation of damage
• increasing the severity of the damage
appraisal of damage
• estimate of damage, estimate of destruction
brain damage
• irreparable destruction to parts of the brain
caused damage
• injured, harmed, caused a flaw
causing damage
• causing injury, harming, causing a flaw
causing environmental damage
• injuring nature, causing harm to the natural environment
collateral damage
• secondary damage
• collateral damage is unintentional injury to civilians or damage to civilian buildings which occurs during a military operation.
corporal damage
• bodily injury, harm to the body
direct damage
• damage caused directly by impact (as opposed to indirect damage)
...

Damage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shiva_sisi‌
خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه زدن به، خسارت وارد اوردن
Zahra_pld
Cause harm
رز
صورتحساب
f.s
damage is the opposite of build
թгเ
Damage means cause harm
Hizan
آسیب رساندن
tinabailari
break
the house was badly damaged by fire
خونه به وسیله آتش بشدت خراب شد
Matin
خسارت، زیان/آسیب رساندن
aram
damage is done
aram
damage is done: کار از کار گذشته
شادمهر سرافرازی
آسیب زدن(فعل)
محمد
خسارت
دوستی
Damage =harm
Lee shin hye
damage means cause harm
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
میلاد علی پور
معنای غرامت، خسارت، جبران مافات و همچنین دیه هم می دهد
Za. Mir
Damage=harm
به معنای آسیب، صدمه، خسارت
Shiva_sisi
break or harm sth
پارسا حیدری
خسارت
Damage را damage می نویسیم اما damej می خوانیم
This word has 2 syllables
1.dam 2.age

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی damage

کلمه : damage
املای فارسی : دماغه
اشتباه تایپی : یشئشلث
عکس damage : در گوگل

آیا معنی Damage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )