d region


(فضاشناسی) بخش دال (بخشی از یونوسفر در ارتفاع تقریبی 55 تا 90 کیلومتری زمین)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] منطق ( دی ) پایین ترین منطقه یون سپهر ( ionosphers ) که در فاصله 40 تا 90 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد بیشترین تضعیف امواج رادیویی با بسامد بین 1 تا100 مگاهرتز در این منطقه روی می دهد و بنابر این اثر چندانی روی انتشار امواج رادیویی موج کوتاه نمی گذارد . این منطقه در ساعات روز انرژِ امواج رادیویی کمتر از 10 مگاهرتز را جذب می کند .

معنی یا پیشنهاد شما