d layer


(جغرافی و نجوم) لایه ی دی، لایه ی دال (زیرین ترین لایه یون سپهر)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] لایه ی ( دی ) پایین ترین لایه ی هوای یونیده که در منطقه ( دی ) جو و فقط در نیمکره روز روی میدهد . این لایه بسامدهای کمتر از حدود 50 کیلو هرتز را بازتاب می کند و امواج با بسامد بالاتر را به صورت نسبی جذب می کند .
[خاک شناسی] لایه دی

پیشنهاد کاربران

D layer ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: لایۀ دی
تعریف: پایین ترین لایۀ یونیدۀ بالای زمین در ناحیۀ دی که فقط در نیمکرۀ روشن به وجود می آید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما