cytochrome c

پیشنهاد کاربران

یک همپروتئین کوچکی است که به طور آزاد با غشای داخلی میتوکندری مرتبط است
سیتوکروم سی:هم پروتئین کوچک موجود در غشای داخلی میتوکندری

بپرس