cytochrome c

پیشنهاد کاربران

سیتوکروم سی:هم پروتئین کوچک موجود در غشای داخلی میتوکندری
یک همپروتئین کوچکی است که به طور آزاد با غشای داخلی میتوکندری مرتبط است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما