cut someone's losses

پیشنهاد کاربران

کاهش دادن ضرر و زیان
جلوی ضرر و زیان را گرفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما