customer facing

پیشنهاد کاربران

ارتباط با مشتری
مشتری مداری چیز دیگست
این منظور رو در رو بودن با مشتری
مثلا بجای تلفن و ایمیل، رو در رو با مشتری صحبت بشه

من پیشنهادم رویارویی با مشتری هست
تعامل با مشتری
برقراری ارتباط مستقیم با مشتری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما