curvilinear

/ˌkɝːvɪˈlɪniər//ˌkɜːvɪˈlɪniə/

(مشتمل بر خط یا خطوط منحنی) منحنی الخط، چولدار، قوسدار، پرچول، چول پیرامون، چول پیرا (curvilineal هم می گویند)، دارای خطوطمنحنی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: curvilinearly (adv.), curvilinearity (n.)
• : تعریف: made of or enclosed by one or more curved lines.

جمله های نمونه

1. One of the first examples of a curvilinear glasshouse, it stands as a reminder of bygone eras in Belfast's history.
[ترجمه ترگمان]این اثر یکی از اولین نمونه های سنگ تاج به عنوان یادآور دوران گذشته در تاریخ بلفاست است
[ترجمه گوگل]یکی از اولین نمونه هایی از یک گلخانه ای منحصر به فرد، آن را به عنوان یادآوری دوران گذشته در تاریخ بلفاست ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A style with ornamental, poetic, curvilinear forms and lyrical the great peoplemes.
[ترجمه ترگمان]سبکی با شکل های تزیینی، شاعرانه، منحنی به صورت منحنی و lyrical در میان peoplemes بزرگ
[ترجمه گوگل]یک سبک با شکل های زینتی، شاعرانه، منحنی و مردمی، مردم بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Based on the Curvilinear Integral and its sorted edge table, a new polygon fill algorithm is developed in the article.
[ترجمه ترگمان]بر پایه انتگرال Curvilinear و جدول لبه ای طبقه بندی شده آن، یک الگوریتم پر کننده چند ضلعی جدید در این مقاله ایجاد شده است
[ترجمه گوگل]بر اساس الگوریتم Curvilinear Integrity و جدول لبه مرتب شده، الگوریتم پر کردن چند ضلعی جدید در این مقاله توسعه یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The curvilinear equation of quartic polynomial is used to simulate the boundary of the pile hole to improve the presumption of previous research results which are not well suitable.
[ترجمه ترگمان]معادله منحنی quartic برای شبیه سازی مرز حفره به منظور بهبود فرض تحقیقات قبلی که مناسب نیستند مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]معادله منحنی چند جمله ای Quartic برای شبیه سازی مرز سوراخ شمع برای بهبود پیش فرض نتایج تحقیقات قبلی که مناسب نیستند استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The curvilinear shape of sprocket wheel is the main cause of arching phenomenon of sintering pallets in the return rail.
[ترجمه ترگمان]شکل منحنی چرخ sprocket، علت اصلی پدیده قوس pallets of در راه آهن بازگشتی است
[ترجمه گوگل]شکل منحنی شکل چرخ دنده، علت اصلی پدیده پشته سازی پانل های پخت سنگ در ریل بازگشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. This was the first proposed curvilinear glass roof for horticulture.
[ترجمه ترگمان]این اولین سقف شیشه ای منحنی برای باغبانی بود
[ترجمه گوگل]این اولین سقف شیشه ای منحصر به فرد برای باغبانی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Moreover, a gear pair with curvilinear - tooth traces operates without axial thrust force.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، یک جفت دنده با traces منحنی به صورت منحنی بدون نیروی رانشی محوری عمل می کند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، یک جفت چرخ دنده با ریل های منحنی - دندان بدون نیروی محوری محوری عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In addition to earthworks, field names often indicate parks, and sometimes curvilinear field boundaries can be seen on maps and air pictures.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر خاک ریزی ها، نام فیلد اغلب پارک ها را نشان می دهد، و بعضی اوقات محدوده های میدان منحنی می توانند در نقشه ها و تصاویر هوایی دیده شوند
[ترجمه گوگل]علاوه بر زمین شناسی، نام فیلد اغلب پارک ها را نشان می دهد، و گاهی اوقات می توان مرزهای میدان مغناطیسی را بر روی نقشه ها و تصاویر هوا مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The drawing technique of shared radii can be used to construct a variety of curvilinear shapes.
[ترجمه ترگمان]روش drawing شعاع تقسیم را می توان برای ساخت انواع اشکال منحنی به کار برد
[ترجمه گوگل]روش رسم رادیوی مشترک میتواند برای ساخت انواع شکلهای منحنی شکل استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Windows in the later period were very large and had ornate geometric or curvilinear tracery.
[ترجمه ترگمان]پنجره ها در دوره بعدی بسیار بزرگ بودند و نقش یک نقش نگار هندسی یا منحنی را داشتند
[ترجمه گوگل]ویندوز در دوره بعد بسیار بزرگ بود و دارای حجاری هندسی یا curvilinear ریاکاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. However segmental lineal regression equation cluld predict the measured value as accurately as curvilinear regression equation.
[ترجمه ترگمان]با این حال، معادله رگرسیون segmental lineal ارزش اندازه گیری شده به صورت معادله رگرسیون منحنی را پیش بینی می کند
[ترجمه گوگل]با این حال، معادله رگرسیون خطی سگمنتی Cluld مقدار اندازه گیری شده را با دقت به عنوان معادله رگرسیون منحنی پیش بینی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. By the late 14th century, the Perpendicular style replaced curvilinear tracery with straight mullions extending to the top of the main arch, connected at intervals by horizontal Bars.
[ترجمه ترگمان]در اواخر قرن چهاردهم، سبک گوتیک قائم با tracery مستقیم با mullions مستقیم که تا بالای قوس اصلی کشیده شده بود جایگزین شد که در فواصل زمانی با نوارهای افقی متصل شد
[ترجمه گوگل]در اواخر قرن 14، سبک عمودی، ریش تراشی انحصاری را با میله های مستطیلی به سمت بالای قوس اصلی متصل می کرد که در فواصل بشکهای افقی متصل می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It is the primary contents for this thesis how to build a system of generating curvilinear font with using advanced curvilinear font outline to take place vector font outline.
[ترجمه ترگمان]این مقاله، محتوای اولیه برای این پایان نامه است که چگونه یک سیستم ایجاد یک فونت با استفاده از طرح کلی قلم منحنی منحنی برای انتخاب طرح کلی فونت استفاده شود
[ترجمه گوگل]این مقدمات اولیه برای این پایان نامه است که چگونه یک سیستم تولید فونت منحنی شکل با استفاده از طرح کلی فونت های منحنی پیشرفته برای قرار دادن طرح بردار فونت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] منحنی الخط - جریان دارای انحنای خطی
[ریاضیات] منحنی الخط، خمیده، منحنی، خمیده خط
[آب و خاک] انحناء خطی

به انگلیسی

• composed of curved lines; moving in a curved line

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( مشتمل بر خط یا خطوط منحنی ) منحنی الخط، ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) مشتقات : curvilinearly ( adv. ) , curvilinearity ( n. ) • : تعریف: made of or e ...جمله های نمونه1. One of the first examples of a curvilinear glasshouse, it stands as a reminder of bygone eras in ...بررسی تخصصی[عمران و معماری] منحنی الخط - جریان دارای انحنای خطی [ریاضیات] منحنی الخط، خمیده، منحنی، خمیده خط [آ ...انگلیسی به انگلیسیcomposed of curved lines; moving in a curved line
معنی curvilinear، مفهوم curvilinear، تعریف curvilinear، معرفی curvilinear، curvilinear چیست، curvilinear یعنی چی، curvilinear یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: curvilinear coordinate system
اشتباه تایپی: زعقرهمهدثشق
آوا: /کورویلینیر/
عکس curvilinear : در گوگل
معنی curvilinear

پیشنهاد کاربران

خمیده، خمیده شکل
منحنی شکل
[ حسابداری] غیر خطی
منحنی الخط، منحنی خطی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما