cup and bob viscometer cup and bob viscometer

پیشنهاد کاربران

cup - and - bob viscometer/ cup and bob viscometer ( مهندسی بسپار )
واژه مصوب: گران رَوی سنج چرخک پیاله ای
تعریف: نوعی گران روی سنج که دارای یک قطعۀ چرخان پیستون مانند و یک کاسۀ پر از مایع است که از آن برای اندازه گیری گران روی مایعات ریختنی، دوغاب ها، نَرماسُل ها و محلول ها استفاده می شود و در آن گشتاور چرخش ملاک اندازه گیری گران روی است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما