cryoprecipitate

پیشنهاد کاربران

رسوب پروتئین خون در سرما
رسوب پروتئینی در پلاسما
محصول خونی یخ زده از پلاسمای خون
کرایوپرسیپیتیت

بپرس