crumb structure

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] ساختمان دانه ای متخلخل
[زمین شناسی] ساختار خرده ای یک نوع ساختمان خاکی که در آن خاکدانه ها کروی یا چند وجهی هایی هستند که دارای سازگاری کم یا بدون سازگاری با خاکدانه های احاطه کننده می باشند. متخلخل هستند و در اندازه دارای دامنه ای کمتر از 1.0 میلی متر تا 5 میلی متر می باشند. مقایسه شود با: ساختمان دانه ای.
[خاک شناسی] ساختمان اسفنجی
[آب و خاک] ساختمان اسفنجی

معنی یا پیشنهاد شما