creeper

/ˈkriːpər//ˈkriːpə/

معنی: خزنده، ادم متملق و مرموز، گیاه پیچی یانیلوفری
معانی دیگر: (جانور یا انسان یا گیاه) خزنده، (گیاه) رونده، جنبنده، موچسب، (جانورشناسی) انواع پرنده های مهاجر (به ویژه از تیره ی certhiidae) که بر درخت و دیوار و غیره می خزند، چنگک (برای لاروبی یا جستجو در کف دریا و دریاچه و رود)، (معمولا جمع) یخ شکن کفش، پادلغزه (صفحه ی فلزی دارای چندین گل میخ که به ته کفش می بندند)، ترابر (هر اسبابی که مواد را از یک بخش ماشین به بخش دیگر آن و یا به موتور دیگری برساند)، لغزه (تخته ای که بر چهار چرخک سوار است و مکانیک ها بر پشت روی آن می خوابند و زیر اتومبیل را تعمیر می کنند)، (کامیون های بزرگ) دنده ی یک (creeper grade هم می گویند)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person, animal, or thing that creeps.

(2) تعریف: (usu. pl.) a one-piece garment for an infant, which covers top and bottom.

(3) تعریف: any plant, such as ivy, that grows or spreads along the ground or upon other surfaces by means of clinging tendrils or stem rootlets.

(4) تعریف: any of various perching birds that move along the surface of trees and the like in search of food.

(5) تعریف: (usu. pl.) a spiked metal attachment worn on shoes or boots to prevent slipping.

(6) تعریف: a grappling device for dragging the bottom of a body of water; grapnel.

جمله های نمونه

1. The creeper is growing in towards the gutter, and should be cleared away.
[ترجمه ترگمان]موجود عجیب در حال رشد است و به طرف جوی آب می رود و باید آن را پاک کند
[ترجمه گوگل]خزنده در حال رو به زوال است و باید پاک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The virginia creeper was a little more luxuriant perhaps and the wood-work had been newly painted and was whiter than she remembered.
[ترجمه ترگمان]شاخ و برگ درختان ویرجینیا شاید کمی پرپشت بود و آثار چوب تازه رنگ شده بود و از آنچه به یاد داشت سفیدتر شده بود
[ترجمه گوگل]خزنده Virginia کمی بیشتر مجذوب بود شاید، و کار چوب تازه رنگ آمیزی شده بود و سفید تر از او به یاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And every year the little creeper remembers the words of the angel and blushes again as she thinks of them.
[ترجمه ترگمان]و هر سال آن موجود کوچولو کلمات فرشته را به یاد می آورد و دوباره سرخ می شود، همان طور که به آن ها فکر می کند
[ترجمه گوگل]و هر سال، خزنده کوچک، کلمات فرشته را به یاد می آورد و دوباره همانطور که از آنها می فهمد، مسخره می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Virginia creeper needs to be clipped back from windows and hauled out of gutters.
[ترجمه ترگمان]creeper ویرجینیا نیاز داره که از پنجره ها به بیرون ضربه بزنه و از gutters بیرون کشیده بشه
[ترجمه گوگل]خزنده ویرجینیا باید از پنجره ها برداشته شود و از نردبان خارج شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. And that is why the virginia creeper plant turns a lovely red colour in the autumn.
[ترجمه ترگمان]و به همین دلیل است که گیاه creeper virginia رنگ قرمز زیبایی را در پاییز برمی گرداند
[ترجمه گوگل]و به همین دلیل است که گیاه خزنده ویرجینیا در پاییز یک رنگ قرمز دوست داشتنی تبدیل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Description: Defend your base from the Creeper and fight your way to safety!
[ترجمه ترگمان]شرح: از پایگاه خود دفاع کنید و راه خود را برای ایمنی باز کنید!
[ترجمه گوگل]توضیحات: دفاع از پایه خود را از خزنده و مبارزه با راه خود را به ایمنی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The creeper is growing up the wall.
[ترجمه ترگمان]The در حال رشد است
[ترجمه گوگل]خزنده رو به رشد دیوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sometimes a particularly good creeper suggests a sleeping dragon and is given that name.
[ترجمه ترگمان]بعضی اوقات یک گیاه creeper خیلی خوب یک اژدهای خفته را نشان می دهد و آن نام را به او می دهد
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات یک خزنده مخصوص به خصوص یک اژدها خواب را نشان می دهد و این نام را داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Father has a lot of "Chinese trumpet creeper grass " on seeing a lawn, will have plucked several coming down, teach us doing whistle boast.
[ترجمه ترگمان]پدر خیلی از \"بوق چینی\" چینی را دارد که چمن را می بیند، چند نفر را از زمین بیرون می کشد، و به ما یاد می دهد که لاف زدن را انجام دهیم
[ترجمه گوگل]پدر چندین چمن خزنده تیرهای چینی را در دیدن چمن دارد، چندین بار فرو می ریزد، به ما آموزش می دهد که سوت را بخوانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. My sorrow is like a kind of creeper, spreading and growing frenziedly, finally becoming dense.
[ترجمه ترگمان]غم و اندوه من مثل یک موجود عجیب و غریب است که در حال رشد و در حال رشد است
[ترجمه گوگل]غم و اندوه من مانند یک نوع خزنده است، گسترش و رشد روحیه، و در نهایت تبدیل به متراکم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Flourishing creeperVirginia creeper in the midsummer.
[ترجمه ترگمان]Flourishing در نیمه تابستان رشد می کرد
[ترجمه گوگل]Flourishing ropeperVirginia rope in the middle of the summer
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. My foot caught in a creeper and I pitched forward.
[ترجمه ترگمان]پایم از بین رفت و من به جلو حرکت کردم
[ترجمه گوگل]پا من در یک خزنده گرفتار شد و من به جلو حرکت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The English ivy is an evergreen creeper.
[ترجمه ترگمان]پیچک انگلیسی یه creeper همیشه بهار - ه
[ترجمه گوگل]ivy انگلیسی یک خزنده همیشه سبز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A creeper was entwined ( a ) round [ about ] the pillar.
[ترجمه ترگمان]یک گیاه گیاه را به ستون (حدود)ستون متصل کرده بود
[ترجمه گوگل]یک خزنده یک ستون گرد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خزنده (اسم)
reptile, creeper, crosshead, slipper

ادم متملق و مرموز (اسم)
creeper

گیاه پیچی یانیلوفری (اسم)
creeper

به انگلیسی

• someone or something that creeps (sneaks, slithers, crawls); vinelike plant, creeping plant
a creeper is a plant with long stems that wind themselves around things.

پیشنهاد کاربران

آجر شکل داده شده برای قوس طاق ( تخصصی عمران و معماری )
[شخص، حیوان] :خزنده
[گیاه]:بالا رونده
یک شخصیت بد در ماین کرافت کریپر
creeper یعنی ریسمان برای مثال میمون ها با این ریسمان میپرند روی ریسمان دیگر من یه معلم زبانم به من اعتماد کنید
Creeper در واقع به معنی ریسمار هایی که بر درختان جنگل آویزان هستند و حیوان هایی مثل میمون از آن استفاده می کنند و این شاخه به آن شاخه میپرند
ترساننده ( کسی که می ترساند )
یک موجود ( موب ) بد در بازی ماین کرافت

به کانال من در آپارات برای یادگیری ماین کرافت سر بزنین
https://www. Aparat. com/kingcraftminecraft
ما همین ترم تو زبان خوندیم که creeper همون گیاهی است که از شاخه درخت ها آویزونه و حیواناتی مثل میمون ها با استفاده از این طناب ها تاب میخورن .
در فیلم تارزان هم دیدید که تارزان این طناب ها رو میگیره و تاب میخوره و این طناب ها همون creeper هستند.
مردی که تا حدودی درون گرا است و بیش از آنکه صحبت کند دنیای اطراف خود را تماشا و گوش می کند
ما تو زبان خوندیم ریسمان هایی که میمون ها ازشون استفاده میکنند اما خطرناک ترین و گوگولی ترین موب ماینکرافت بعد از کریپی پاستا ها و ویدر و اندر دراگون
یک بمب متحرک
کانال minecraft man
creeper ( کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات )
واژه مصوب: گیاه خزنده
تعریف: گیاهی که ریشه ها یا ساقه های آن در سطح زمین پخش می شود
یعنی یه جور بمب تو ماینکرافت بقول نظر بالایی یه شخصیت بد
یه موجود خیلی خطرناک در ماینکرفت که منفجر میشه و کشتنش نیازبه مهارت زیاد داره
یک ماب در ماینکرافت که می ترکه و کشنش یکم آسونه و خیلی خطرناکه.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما