craniotomy


(جراحی) کاسه سر برداری، جمجمه برداری
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: craniotomies
• : تعریف: the act or process of cutting through the skull, as for brain surgery.

جمله های نمونه

1. Results Large trauma craniotomy group to 76 cases of temporal muscle hematoma appeared in 13 cases, 2 cases received reoperation due to space-occupying temporal muscle surgery is case.
[ترجمه ترگمان]نتایج گروه درمان شده با آسیب های بزرگ به ۷۶ مورد از عضلات زمانی که در ۱۳ مورد ظاهر شدند، ۲ مورد received ناشی از عمل عضلانی موقتی در فضا - مورد بررسی قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]نتایج: گروه بزرگی ترومای کرانئوتومی به 76 مورد هماتوم عضلانی زمانی در 13 مورد ظاهر شد، 2 مورد مجددا تحت عمل جراحی عضله زمانی قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Methods Of the 1446 patients who underwent craniotomy, 48 patients were complicated by intracranial infection.
[ترجمه ترگمان]روش های Of ۱۴۴۶ که تحت craniotomy بودند، ۴۸ بیمار با عفونت intracranial پیچیده بودند
[ترجمه گوگل]روشها از 1446 بیمار که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، 48 بیمار با عفونت داخل جمجمه ای پیچیده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Objective : To evaluate standard trauma craniotomy treatment of frontotemporal contra - coup craniocerebral Injury and delayed intracranial hematoma.
[ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی آسیب های استاندارد برای درمان یک کودتای نافرجام برای کودتا و تاخیر انداختن intracranial hematoma
[ترجمه گوگل]هدف: ارزیابی ضایعات کرونیوتومی ترومای عروق کرونیو تراپی و جلوگیری از بروز هماتوم داخل جمجمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusion Elderly patients, decompressive craniotomy, intraventricular hemorrhage, and subarachnoid hemorrhage could be risk factors for hydrocephalus.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری بیماران مسن، decompressive craniotomy، خونریزی intraventricular، و خونریزی subarachnoid می تواند عامل ریسک for باشد
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری بیماران سالمند، کرانیوتومی فشرده سازی، خونریزی داخل ادراری و خونریزی سوباراونوئیدی می تواند عامل خطر هیدروسفالی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. From 1971 to 1992 decompressive craniotomy by bilateral coronary incision was performed in 116patients with bilateral severe frontotemporal contrecoup injury .
[ترجمه ترگمان]از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۲ decompressive craniotomy از طریق عمل جراحی زدایی دو جانبه در ۱۱۶ بیمار با آسیب شدید frontotemporal contrecoup انجام شد
[ترجمه گوگل]از سال 1971 تا 1992، کرانیوتومی فشرده کننده با برش کرونر دو جانبه در 116 بیمار که دچار آسیب دیدگی شدید دو طرفه شدت مفصلی بود انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Conclusion: The treatment of rebleeding after craniotomy for evacuation of hypertensive cerebral hematoma should follow the patient's condition and cadaverine quantity of bleeding.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: درمان of پس از تخلیه of برای تخلیه مغزی با خون فشار خون فشار خون، باید شرایط بیمار و مقدار خون ریزی ناشی از خونریزی را دنبال کند
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری درمان مجدد واژینال پس از کرانیوتومی برای تخلیه هماتوم مغزی هیپرتانسیون باید از وضعیت بیمار و مقدار کاداورین خونریزی صورت گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The best method is choosing big bone flap craniotomy and partly recovery of frontal bone modified decompression in the therapy of frontal lobe contusion.
[ترجمه ترگمان]بهترین روش انتخاب دریچه قلب بزرگ و تا حدی بهبود استخوان قدامی، برداشت فشار در بخش درمان لوب پیشانی می باشد
[ترجمه گوگل]بهترین روش انتخاب کرانیوتومی فلاپ بزرگ استخوانی و تا حدی بهبود فشرده سازی اصلاح شده در استخوان پیشانی در درمان التهاب لوب پیشانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Objective To summarize the experience of pterional craniotomy microsurgical resection of giant tuberculum sellae meningiomas.
[ترجمه ترگمان]هدف خلاصه کردن تجربه of craniotomy microsurgical از tuberculum های بزرگ tuberculum sellae
[ترجمه گوگل]هدف: خلاصه تجربیات برداشتن جراحی میکرو جراحی سرطانی تومورهای سلولی مننژیومهای غول پلیتیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Conclusion Sphenotresia has the same security with traditional craniotomy in the treatment of epidural hematoma, but the overall effect of sphenotresia is better than that traditional open craniotomy.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری Sphenotresia دارای همان امنیت با craniotomy سنتی در درمان تومورهای اپیدورال هستند اما اثر کلی of بهتر از that باز سنتی است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: اسپنوتروسیا با درمان سرماخوردگی سنتی با جراحی سنتی در بیماران مبتلا به هتومی اپیدورال همکاری دارد، اما اثر کلی ژن sphenotresia بهتر از سونوگرافی سنتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Just after a having a craniotomy, his intracranial pressure is not stable.
[ترجمه ترگمان]فقط بعد از اینکه یک craniotomy داشته باشه فشار داخل مغزش پایدار نیست
[ترجمه گوگل]فقط پس از داشتن یک craniotomy، فشار داخل جمجمه او پایدار نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Combination of drilling and milling, fast dismounting, the craniotomy drill is manufactured with advanced foreign.
[ترجمه ترگمان]این مته که ترکیبی از دریل کردن و فرز است، به سرعت از اسب پیاده می شود، مته craniotomy با ارز خارجی پیشرفته تولید می شود
[ترجمه گوگل]ترکیبی از حفاری و فرز، انهدام سریع، مته کرانویوتومی با پیشرفته های خارجی تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He underwent craniotomy and tumor resection.
[ترجمه ترگمان]اون craniotomy و tumor رو از دست داده
[ترجمه گوگل]او تحت عمل جراحی و تومور قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Objective To evaluate the effectiveness of transfrontal craniotomy decompression of optic nerve on traumatic blindness.
[ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثربخشی of craniotomy decompression of بینایی در کوری ضربه
[ترجمه گوگل]هدف: ارزیابی اثربخشی فشردن کرانیوتومی ترانسفرنتی عصب بینایی در کوره تروماتیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Conclusion Transfrontal craniotomy for decompression of optic nerve is the only way to completely decompress the optic nerve.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری Transfrontal craniotomy برای برداشت فشار از عصب بینایی تنها راه برای کنترل کامل عصب بینایی است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: کرانیوتومی ترانسفرنتال برای فشردن عصب بینایی تنها راهی است که به طور کامل عصب بینایی را فشرده سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• surgical opening of the skull

پیشنهاد کاربران

جمجمه بری ، کرانیوتومی 1 - باز کردن جمجمه با عمل جراحی برای بیرون آوردن تومور ، کاستن فشار داخلی و یا تخلیه لخته خون 2 - برش جمجمه جنین در
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما